Czasopismo Folia Oeconomica Stetinensia przeszło pozytywnie ocenę Scopus Content Selection and Advisory Board i począwszy od 2021 roku będzie indeksowane w bazie Scopus.

Według nowej punktacji (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 roku) czasopismo FOS uzyskało 40 punktów i są do niego przypisane dwie dyscypliny: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Wydawcą wersji papierowej czasopisma jest Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego wnus.edu.pl, a wersji elektronicznej – Sciendo sciendo.com.

Publikacja w czasopiśmie Folia Oeconomica Stetinensia jest nieodpłatna, a wszystkie opublikowane artykuły są dostępne w systemie Open Access w języku angielskim. Czasopismo ukazuje się dwa razy w roku.

Zachęcamy do składania artykułów na adres: fos@usz.edu.pl.