Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza dwa konkursy na stanowisko asystenta w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego.

;

stanowiska

  Asystent (w zakresie ekonomii i finansów) w Instytucie Ekonomii i Finansów US
miejsce pracy   Instytut Ekonomii i Finansów US, katedra Ekonometrii i Statystyki
termin składania ofert
miejsce składania ofert   Instytut Ekonomii i Finansów ul. Mickiewicza 64, p. 220 71-101 Szczecin

 

Wymagania na stanowisko 1:

 • tytuł zawodowy magistra w obszarze nauk społecznych,
 • ukończone studia licencjackie, magisterskie lub podyplomowe, których program obejmował minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości określone rozporządzeniem ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości oraz przedmioty: matematyka, statystyka, ekonometria każdy w wymiarze co najmniej 30 godzin,
 • bardzo dobra lub dobra ocena końcowa studiów drugiego stopnia,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • dobra umiejętność w zakresie obsługi aplikacji komputerowych, w szczególności arkusza kalkulacyjnego,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości lub odbycie praktyki zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości.

;

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta będzie prowadziła ćwiczenia oraz laboratoria z zakresu:

 • analiz rynku nieruchomości,
 • wyceny nieruchomości,
 • metod ilościowych w wycenie nieruchomości i analizie rynku nieruchomości
  ;

Wymagania na stanowisko 2:

 • tytuł zawodowy magistra w obszarze nauk społecznych w dyscyplinie ekonomii i finansów lub nauk ścisłych w dyscyplinie matematyka lub informatyka,
 • bardzo dobra lub dobra ocena końcowa studiów drugiego stopnia,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego;
 • dobra umiejętność w zakresie obsługi aplikacji komputerowych, w szczególności arkusza kalkulacyjnego,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

 

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta będzie prowadziła ćwiczenia oraz laboratoria z zakresu:

 • analiz rynku nieruchomości,
 • wyceny nieruchomości,
 • metod ilościowych w wycenie nieruchomości i analizie rynku nieruchomości,
  ;

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668 z późn. zm.) (formularz do pobrania);
 2. wniosek o zatrudnienie;
 3. życiorys i kwestionariusz osobowy;
 4. potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego z zakresu nauk społecznych, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym
 5. informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym;
 6. wykaz publikacji;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko asystenta, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.);
 8. dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów zdefiniowanych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

 

Formularze do pobrania na stronie» dso.usz.edu.pl
;

Termin składania dokumentów upływa w dniu 15.07.2021 roku.
;

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:
Uniwersytet Szczeciński
Instytut Ekonomii i Finansów
ul. Mickiewicza 64, p. 220
71-101 Szczecin
;

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.