Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego.

;

stanowiska

  Asystent (w zakresie ekonomii i finansów) w Instytucie Ekonomii i Finansów US
miejsce pracy   Instytut Ekonomii i Finansów US, katedra Ekonometrii i Statystyki
termin składania ofert
miejsce składania ofert   Instytut Ekonomii i Finansów ul. Mickiewicza 64, p. 220 71-101 Szczecin

 

Wymagania:

 • tytuł zawodowy magistra w obszarze nauk społecznych,
 • bardzo dobra lub dobra ocena końcowa studiów drugiego stopnia,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego,
 • dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • dobra umiejętność w zakresie obsługi aplikacji komputerowych, w szczególności z zakresu szeroko pojętej rachunkowości oraz kadr i płac

 

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta będzie prowadziła ćwiczenia oraz laboratoria z zakresu:

 • rachunkowości,
 • systemów informatycznych rachunkowości,
 • kadr i płac

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) (formularz do pobrania);
 2. wniosek o zatrudnienie;
 3. życiorys i kwestionariusz osobowy;
 4. potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra z zakresu nauk społecznych, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym
 5. informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym;
 6. wykaz publikacji;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko asystenta, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.);
 8. dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów zdefiniowanych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Formularze do pobrania na stronie» dso.usz.edu.pl
;

Termin składania dokumentów upływa w dniu 02.09.2021 roku.
;

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:
Uniwersytet Szczeciński
Instytut Ekonomii i Finansów
ul. Mickiewicza 64, p. 220
71-101 Szczecin
;

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.