Wpływ przekształceń własnościowych szpitali na ich efektywność ekonomiczno-techniczną, Joanna Aleksandra Kowalik 

Narastające zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro­wot­nej (SPZOZ) oraz ograniczone środki na finansowanie potrzeb zdrowotnych wymuszały podejmowanie prób reformowania systemu ochrony zdrowia. Stwo­rzenie w warunkach gospodarki wolnorynkowej efektywnego systemu, który zaspokoi w optymalnym zakresie potrzeby zdrowotne społeczeństwa, to zadanie bardzo trudne. Koniecznością więc stało się wprowadzanie rozwiązań mających na celu umożliwienie podmiotom leczniczym zredukowania ich zadłużenia, a następnie efektywnego funkcjonowania w warunkach ograniczonej puli środków finansowych. […] Badania przeprowadzone na potrzeby niniejszej pracy zostały zawężone do stacjonarnych podmiotów leczniczych (szpitali).

www.werset.pl

 

 

 


 

Społeczna odpowiedzialność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Koncepcje teoretyczne a praktyka CSR, Beata Sadowska

 

Nauka oferuje szczególne podejście do odkrywania rzeczywistości poprzez osobiste doświadczenia za pomocą działalności badawczej. Nauki społeczne pozwalają na poznawanie rzeczywistości społecznej, a taką − otaczającą społeczeństwa, przedsiębiorstwa i rządy − bez wątpienia jest las. W życiu społeczno-gospodarczym pełni on wiele funkcji, a gospodarka leśna określana jest mianem wielofunkcyjnej i zrównoważonej. Prowadzi ją Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (LP).

www.cedewu.pl/