Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 03.02.2022, godz. 12:00 – tryb zdalny

 

 

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 03.02.2022 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą i jej społeczeństwem.
 4. Komunikaty przewodniczącego.
 5. Zaopiniowanie realizacji przez dyrektora Instytutu strategii Instytutu Ekonomii i Finansów w 2021 roku oraz sprawozdania dyrektora Instytutu z realizacji strategii.
 6. Zaopiniowanie sprawozdania mgr Joanny Rachuby z urlopu naukowego w okresie od 1.10.2021 r. do 31.12.2021 r.
 7. Powołanie członków komisji habilitacyjnej (sekretarza, członka komisji oraz recenzenta) w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse wszczętym na wniosek dr Marty Hozer-Koćmiel.
 8. Powołanie komisji habilitacyjnej w pełnym składzie w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse wszczętym na wniosek dr Marty Hozer-Koćmiel.
 9. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Pawła Witkowskiego o przyjęcie rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony (posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 03.03.2022 r. godz. 10:00).
 10. Wniosek mgr Julii Klimek o umorzenie przewodu doktorskiego.
 11. Wniosek mgr. Jakuba Lasoty w sprawie przedłużenia terminu uzyskania stopnia doktora do 31 grudnia 2022 roku.
 12. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Goyke.
 13. Wniosek o wyznaczenie mgr Katarzynie Goyke egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów.
 14. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Jarosława Jaworskiego.
 15. Wniosek o wyznaczenie mgr. Jarosławowi Jaworskiemu egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów.
 16. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcina Kalinowskiego.
 17. Wniosek o wyznaczenie mgr. inż. Marcinowi Kalinowskiemu egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów.
 18. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr inż. Oliwii Mróz-Malik.
 19. Wniosek o wyznaczenie mgr inż. Oliwii Mróz-Malik egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów.
 20. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. inż. Przemysława Starzyńskiego.
 21. Wniosek o wyznaczenie mgr. inż. Przemysławowi Starzyńskiemu egzaminów doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów.
 22. Sprawy różne.