Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 03.11.2022, godz. 12:00, sala 127

 

 

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 6 października 2022 r.
 3. Komunikaty przewodniczącego.
 4. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse wszczętego na wniosek dr Agnieszki Preś-Perepeczo.
 5. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Bronisława Bryla w dyscyplinie ekonomia i finanse.
 6. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej dr. hab. Piotra Kwiatkiewicza w dyscyplinie ekonomia i finanse.
 7. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Łopatki o przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
 8. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Moskal o przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
 9. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Bartosza Oliwy o przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
 10. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Agaty Stachurskiej o przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
 11. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Joanny Rachuby o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
 12. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. inż. Przemysława Starzyńskiego o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
 13. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Moniki Dzikowskiej o skierowanie rozprawy doktorskiej do poprawy i wyznaczenie terminu złożenia poprawionej rozprawy do 31.05.2023 r.
 14. Wniosek mgr Katarzyny Kozłowskiej o przedłużenie terminu zdawania egzaminów doktorskich do 31 stycznia 2023 r.
 15. Wniosek mgr. Pawła Reczulskiego o przedłużenie terminu zdawania egzaminów doktorskich do 30 listopada 2022 r.
 16. Wniosek mgr Olgi Wyszkowskiej-Kaniewskiej o przedłużenie terminu zdawania egzaminów doktorskich do 31 grudnia 2022 r.
 17. Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego działalności badawczej dla dyscypliny ekonomia i finanse na rok 2023.
 18. Sprawy różne .