Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 4.11.2021, godz. 12:00

 

 

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej w dniu 7 października 2021 r.
 3. Wręczenie nagród
 4. Komunikaty przewodniczącego
 5. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse wszczętego na wniosek dr Marty Hozer-Koćmiel
 6. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Piotrowskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse
 7. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Radosława Kordy w dyscyplinie ekonomia i finanse
 8. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej Stefana Schomakera w dyscyplinie ekonomia i finanse
 9. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Pawła Witkowskiego o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej, dyscyplina: finanse
 10. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Pawła Witkowskiego o zmianę składu komisji ds. przewodu doktorskiego
 11. Wniosek mgr Joanny Rachuby w sprawie przedłużenia terminu uzyskania stopnia doktora do 31 grudnia 2022 roku
 12. Powołanie komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora mgr Urszuli Mentel
 13. Zaopiniowanie zasad dysponowania środkami finansowymi na prowadzenie pracy badawczej przez Instytut Ekonomii i Finansów do końca kadencji dyrektora Instytutu 2021-2024
 14. Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego działalności badawczej dla dyscypliny ekonomia i finanse na rok 2022
 15. Zatwierdzenie terminarza posiedzeń Rady Naukowej na rok 2022
 16. Sprawy różne

 

Porządek obrad 2021.11.04 załącznik