Porządek obrad nadzwyczajnego posiedzenia Rady Naukowej

Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 08.12.2022, godz. 13:00 – tryb bezpośredni

 

 

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Michała Piechockiego w dyscyplinie ekonomia i finanse.
  3. Wystąpienie prof. dr. hab. Andrzeja Skrendy, prorektora ds. nauki oraz dr. Jarosława Woźniaka, pełnomocnika rektora ds. ewaluacji i monitoringu naukowego dotyczące wniosków z ewaluacji.
  4. Zaopiniowanie zarządzenia Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów w sprawie obowiązku złożenia przez pracownika badawczo-dydaktycznego oraz pracownika badawczego korekty indywidualnego planu rozwoju w zakresie dyscypliny naukowej zadeklarowanej przez pracownika w oświadczeniu o dziedzinie i dyscyplinie naukowej.
  5. Wniosek mgr. Jakuba Lasoty w sprawie przedłużenia terminu uzyskania stopnia doktora do 31 grudnia 2023 roku.
  6. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie dr Agnieszce Łopatce stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców.
  7. Sprawy różne .