Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej

Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 09.03.2023, godz. 12:00 – tryb bezpośredni, sala 126

 

 

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z dnia 16 lutego 2023 r.
  3. Komunikaty przewodniczącego.
  4. Wniosek komisji habilitacyjnej o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse dr Marcie Hozer-Koćmiel.
  5. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Pawła Mieczana w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej.
  6. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów dr. Pawłowi Witkowskiemu
  7. Zaopiniowanie sprawozdania z efektów urlopu naukowego dr hab. Beaty Świeckiej, prof. US.
  8. Zaopiniowanie wniosku dr. Waldemara Aspadarca o awans na stanowisko profesora Uniwersytetu Szczecińskiego w grupie pracowników dydaktycznych.
  9. Sprawy różne.