Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej

Instytutu Ekonomii i Finansów

w dniu 12.01.2023, godz. 12:00 – tryb bezpośredni, sala 126

 

 

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń Rady Naukowej z 1 i 8 grudnia 2022 r.

3. Komunikaty przewodniczącego.

4. Powołanie członków komisji habilitacyjnej (sekretarza, członka komisji oraz recenzenta) w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse wszczętym na wniosek dr Agnieszki Preś-Perepeczo.

5. Powołanie komisji habilitacyjnej w pełnym składzie w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse wszczętym na wniosek dr Agnieszki Preś-Perepeczo.

6. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agaty Stachurskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse.

7. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. inż. Przemysława Starzyńskiego o przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony (posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 12.01.2023 r. godz. 9:00).

8. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Zakrzewskiej o przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony.

9. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Teresy Domańskiej-Felczak o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej (posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 11 stycznia 2023 r. godz. 12:00).

10. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Jarosława Jaworskiego o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej (posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 12 stycznia 2023 r. godz. 9:30).

11. Wniosek mgr. Jakuba Lasoty w sprawie przedłużenia terminu uzyskania stopnia doktora do 31 grudnia 2023 roku.

12. Zaopiniowanie wniosku o przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego dyplomu ukończenia studiów za granicą złożonego przez p. Mykolę Simakova.

13. Sprawy różne.