Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 18.03.2021, godz. 12:00

1. Zatwierdzenie porządku obrad

2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 11 lutego 2021 r.

3. Komunikaty przewodniczącego

4. Odwołanie dr Agnieszki Sompolskiej-Rzechuły od odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse wyrażonej w uchwale nr 87/11/2020 Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów z dnia 5 listopada 2020 r. (proszę o zapoznanie się z treścią odwołania, uchwałą RN IEiF, protokołem komisji i recenzjami umieszczonymi na stronie eif.usz.edu.pl

5. Odwołanie dr. Henryka Kowgiera od odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse wyrażonej w uchwale nr 86/11/2020 Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów z dnia 5 listopada 2020 r. (proszę o zapoznanie się z treścią odwołania, uchwałą RN IEiF, protokołem komisji i recenzjami umieszczonymi na stronie eif.usz.edu.pl

6. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Marioli Nycz o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej, dyscyplina: ekonomia (posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego zaplanowane jest na 16.03.2021, godz. 11:45)

7. Wniosek ws. zaopiniowania zatrudnienia dr hab. Anny Turczak z dniem 1 października 2021 r. na stanowisku profesora US w Katedrze Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych Instytutu Ekonomii i Finansów

8. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów dr hab. Małgorzacie Guzowskiej

9. Sprawy różne