Porządek obrad posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 14.01.2021, godz. 12:00

 1. Zatwierdzenie porządku obrad 
 2. Powołanie komisji skrutacyjnej Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów na kadencję 2021-2024
 3. Wybór przewodniczącego Rady Naukowej
 4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 3.12.2020 r.
 5. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Jarosz w dyscyplinie: ekonomia i finanse
 6. Komunikaty przewodniczącego
 7. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Macieja Gomółki o przyjęcie rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony, w trybie zdalnym, na dzień 28 stycznia 2021 r. godz. 14:00
 8. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Moniki Mocianko-Pawlak o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej
 9. Wniosek ws. zaopiniowania zatrudnienia dr. Marcina Pawlaka na stanowisku adiunkta w Katedrze Finansów i Bankowości Instytutu Ekonomii i Finansów z dniem 1 marca 2021 r.
 10. Zaopiniowanie wniosku dyrektora Instytutu o powołanie kierowników Katedr na kadencję 2021-2024
 11. Zatwierdzenie terminarza posiedzeń Rady Naukowej do 31 grudnia 2021 r.
 12. Sprawy różne