W Instytucie Ekonomii i Finansów w dniu 31 marca 2023 r. odbyła się Konferencja naukowa pt. „Samorząd terytorialny w dobie turbulentnych zmian otoczenia” II edycja, której hasłem przewodnim było „JST wobec zmian w systemie finansowania ”.

;
W konferencji brało udział ponad 120 osób reprezentujących wszystkie wiodące ośrodki naukowe zajmujące się problematyką finansów samorządowych. Konferencja skupiła również praktyków: skarbników JST, służby finansowe, pracowników organów nadzorczych, jak również przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych.
;

Gośćmi specjalnymi, których przywitał JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemar Tarczyński byli: Pani Anna Bańskowska, Członek Zarządu Województwa ZachodniopomRoskiego, Pan dr hab. prof. UW Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, dr Dominik Rozkrut – Prezes GUS w Warszawie, dr Mirosław Legutko, reprezentujący prezesa KRRIO, Prezes RIO w Krakowie.
;

Dyskusja na Konferencji skupiła się wokół aktualnych problemów związanych z zasilaniem finansowym JST, zmianami systemowymi, skutkami kryzysów (finansowego, energetycznego, migracyjnego i pandemicznego). Ponadto wskazywano na aktualną sytuację finansową JST, zgłaszany był brak adekwatności zadań w stosunku do środków przeznaczonych na ich finansowanie. Obok tradycyjnych obszarów finansów samorządowych (dochody i wydatki budżetowe), poruszono aktualne problemy takie jak finansowanie transformacji energetycznej oraz skutki zmian klimatycznych w obszarze finansów samorządowych.