W dniu 26 października 2021 roku zmarł profesor Kazimierz Sawicki, wieloletni kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, człowiek wielce zasłużony dla szczecińskiego środowiska naukowego.


Pan Profesor Kazimierz Sawicki urodził się 5 marca 1926 roku w Toruniu. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu przeniósł się do Szczecina, aby rozpocząć studia w szczecińskim oddziale Akademii Handlowej w Poznaniu. Istotnym atutem pierwszej na Pomorzu Zachodnim wyższej uczelni ekonomicznej była możliwość łączenia pełnoetatowej pracy zawodowej ze studiami w trybie dziennym. Z szansy tej skorzystał Pan Profesor, który sam siebie nazywał pracusiem. Studiując, jednocześnie pracował w charakterze księgowego i księgowego bilansisty w prywatnych spółkach – w spółce z o.o. „Kryształ” oraz Odlewni Żeliwa i Metali Kolorowych Przedsiębiorstwa Przemysłu Terenowego w Szczecinie. Zdobyte doświadczenie zawodowe wpłynęło na karierę naukową Pana Profesora, a w rezultacie na historię szczecińskiego ośrodka nauki rachunkowości i rozwój rachunkowości w Polsce.

Po zakończeniu studiów I stopnia, 1. grudnia 1950 roku Kazimierz Sawicki został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie. Ze względu na brak uprawnień rodzimej Alma Mater Pan Profesor zdobywał kolejne stopnie zawodowe i stopnie naukowe poza jej murami. W 1952 roku uzyskał magisterium w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Łodzi. W 1962 roku na podstawie rozprawy doktorskiej „Węzłowe problemy rachunku kosztów w przedsiębiorstwach transportu samochodowego” Rada Wydziału Ekonomiki Przedsiębiorstwa Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu nadała Kazimierzowi Sawickiemu stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Po pięciu latach, w 1967 roku, uzyskał stopień naukowy docenta nauk ekonomicznych w zakresie rachunkowości na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Problemy obliczania kosztów jednostkowych przewozów samochodowych”. Stopień ten został nadany przez Radę Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Rozprawa ta w 1968 roku została wyróżniona nagrodą I stopnia przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W 1976 roku Rada Państwa nadała Kazimierzowi Sawickiemu tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1983 roku – tytuł profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych.

Pan Profesor Kazimierz Sawicki był nie tylko wybitnym naukowcem i dydaktykiem, ale również sprawnym organizatorem. Z zaangażowaniem wielokrotnie piastował ważne stanowiska w Uczelni. Przez ponad 26 lat kierował najpierw Zakładem, a potem Katedrą Rachunkowości. Przez dwie kadencje pełnił także funkcję prodziekana Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej. Profesor był też aktywnym członkiem kilku organizacji ekonomicznych. Na szczególną uwagę zasługuje Jego wkład w rozwój Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, którego członkiem był od 1957 roku. Warto podkreślić szczególny związek Pana Profesora ze szczecińskim oddziałem tej organizacji, którego przez wiele lat był prezesem. Za zasługi w 1999 roku Pan Profesor został zaliczony do elitarnego grona 50 członków honorowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W 2015 roku został uhonorowany najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Stowarzyszenie – złotą odznaką z diamentem. Pan Profesor przez szereg lat aktywnie uczestniczył również w pracach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR), tworząc normy wykonywania zawodu i etyki zawodowej biegłego rewidenta, a także przewodnicząc Komisji Rewizyjnej KIBR. Jednocześnie jako biegły rewident przeprowadzał badania sprawozdań finansowych różnych jednostek gospodarczych. Był też członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego. Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i kształcenia kadry naukowej Profesor Kazimierz Sawicki otrzymał w latach 1969–1980 sześć nagród ministerialnych stopnia I, II i III. Został odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1977), Złotym (1973) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1971), Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” (1966, 1968).

Profesor zadziwiał swoich współpracowników niespożytą energią i niezwykłą aktywnością w pracy naukowej i dydaktycznej. Publikowany dorobek Profesora obejmuje dziesiątki monografii, prac zbiorowych, podręczników akademickich, artykułów w czasopismach fachowych oraz w materiałach konferencyjnych. Blisko siedemdziesięcioletni okres pracy naukowej zaowocował imponującą liczbą publikacji, trudną do dokładnego określenia, którą można ostrożnie oszacować na ponad 500 pozycji.

Profesor Kazimierz Sawicki jest symbolem Szkoły Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, z którą jest związany niemal od samego początku. Swoją sumienną pracą i zaangażowaniem przyczyniał się do jej rozwoju. Można przyjąć, że obok prof. Eufemiusza Terebuchy, Kazimierz Sawicki był twórcą szczecińskiego ośrodka nauki rachunkowości. Postawa Prana Profesora była i  jest dla pracowników Katedry Rachunkowości przykładem, że nauka jest pięknym obowiązkiem, który należy spełniać przez całe życie. Dla Pana Profesora była ona źródłem energii, z której czerpał też radość i optymizm. Profesor Kazimierz Sawicki jest legendą polskiej rachunkowości. Dla współpracowników stanowił i stanowi wzór uczonego i człowieka, który mimo imponujących osiągnięć był skromny, otwarty i życzliwy. Jego życiorys jest przykładem realizacji rzymskiej maksymy, że człowiek pracowity nigdy się nie nudzi, ponieważ zawsze ma coś do zrobienia. Jednocześnie Pan Profesor potrafił znaleźć równowagę między pracą i wypoczynkiem, pasjonując się turystyką, tańcem towarzyskim, grą w szachy i brydża.
;

Zaprezentowany w dużym skrócie dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Pana Profesora jest znaczący. Osiągnął rzadko spotykane rezultaty jako uczony, dydaktyk i praktyk. Wyrazem uznania dla Jego zasług i wkładu w rozwój nauki i praktyki rachunkowości było w 2006 roku nadanie Panu Profesorowi przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego godności doktora honoris causa.

 

Warto przytoczyć kilka wypowiedzi Pana Profesora udzielonych w wywiadzie z okazji dziewięćdziesiątych urodzin, które potwierdzają Jego osobowość:

  1. Jakie są, według Pana Profesora, najważniejsze cechy naukowca?

„Wydaje mi się, że cechami współczesnego naukowca są: twórcze zaangażowanie w działalność naukową i dydaktyczną, kształcenie kadr zamierzających uzyskać stopnie naukowe. Ważną cechą jest znajomość metod analizy i oceny procesów gospodarczych oraz umiejętność ich stosowania w swoich badaniach. Naukowiec jest osobą bezstronną i uczciwą”.

 

  1. Środowisko naukowe rachunkowości uznaje Pana działalność w zakresie kształcenia kadr za wzorcową.

„Wypromowałem ok. tysiąca licencjatów i magistrów, 13 doktorów, w tym dwie prace zostały wyróżnione nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Opracowałem również 71 recenzji prac doktorskich i 25 rozpraw habilitacyjnych oraz  zrecenzowałem 9 wniosków na otrzymanie tytułu naukowego profesora. Chociaż jest to, według mnie, niemały dorobek, jednak wyraz „wzorcowy” uważam za przesadny”.

 

  1. Jaka jest recepta na taki model życia?

„Model mojego życia, oprócz prowadzenia działalności naukowej, opiera się na przestrzeganiu kilku następujących zasad: racjonalne jest, moim zdaniem, planowanie wykorzystania doby na osiągnięcie wyznaczonych celów, możliwie dużo ruchu (turystyka zagraniczna i krajowa, gimnastyka, jazda na łyżwach aż do osiemdziesiątego roku życia, taniec towarzyski, a także praca na działce), łączenie aktywności umysłowej z wypoczynkiem fizycznym, w moim modelu jest to gra w szachy i brydża”.

 

 

Żegnaj Profesorze, nasz Profesorze

 

                Pracownicy Katedry Rachunkowości, Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego