»

 

Beata Bieszk-Stolorz, Krzysztof Dmytrów

l
Celem monografii jest zaprezentowanie i zastosowanie wybranych metod sta­tystycznych i ekonometrycznych do analizy efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej. Zastosowane metody umożliwiły również ocenę wpływu zmian wprowadzonych od 2015 roku na wartość informacyjną obu efektywności. Badanie przeprowadzono na podstawie zebranych danych statystycznych doty­czących efektywności kosztowej i zatrudnieniowej publikowanych w opracowa­niach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

 


 

Beata Bieszk-Stolorz, Landmesser Joanna, Iwona Markowicz

 

Analiza trwania zjawisk to grupa metod wyodrębniona ze względu na swoją specyfikę. Przedmiotem badań są kohorty jednostek, a zmienną losową – czas ich trwania (czas między sprecyzowanymi zdarzeniami).

Celem pracy jest omówienie parametrycznych metod trwania i przedstawienie ich empirycznego zastosowania. Zatem rozważania teoretyczne połączono z praktycznym wykorzystaniem w rozwiązaniu konkretnych problemów badawczych.

 

 


 

Anna Bera, Dominika Kordela, Natalia Marska-Dzioba, Dariusz Pauch

 

Celem monografii jest analiza obszarów wpływających na bezpieczeństwo finanso­we mikro i małych przedsiębiorstw, z uwzględnieniem gospodarki finansowej przedsię­biorstwa, obciążeń podatkowych, kosztów pracy, a także dostępności i kosztów usług fi­nansowych. Co więcej, przedmiotem rozważań jest również cyberbezpieczeństwo oraz korzyści i ryzyko związane z wykorzystaniem wsparcia dostępnego w ramach funduszy Unii Europejskiej.

 

 


 

Ewa Bilewicz, Joanna Brzyska, Marcin Gryczka, Renata Knap

 

Analiza trwania zjawisk to grupa metod wyodrębniona ze względu na swoją specyfikę. Przedmiotem badań są kohorty jednostek, a zmienną losową – czas ich trwania (czas między sprecyzowanymi zdarzeniami).

 

 

 

 

 


 

 Agnieszka Bretyn, Joanna Brzyska, Agnieszka Łopatka

 

Głównym celem monografii jest prezentacja i ocena ekonomicznej sytuacji kobiet i ich roli w gospodarce Polski i świata na przełomie XX i XXI wieku. Dla realizacji celu wykorzystano różne metody badawcze: studia literaturowe opracowań zwartych, czasopism i innych publikacji niezbędnych w tworzeniu części teoretycznej publikacji, a także analizy statystyczne, wnioskowanie, jak również syntezę dla całościowego opracowania. Badanie miało charakter wielowymiarowy i wieloetapowy. 

 

 

 


 

Barbara Batóg, Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Foryś, Małgorzata Guzowska, Krzysztof Heberlein

 

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy niezbędnej studentowi kierunków ekonomia, finanse lub zarządzanie, obejmujący podstawową i uniwersalną wiedzę niezbędną studentom pierwszego lub drugiego roku studiów licencjackich oraz pierwszego roku studiów magisterskich jako podręcznik uzupełniający. W sposób przystępny przedstawione zostały fundamentalne dla danych dziedzin zagadnienia: analizy matematycznej, logiki oraz algebry liniowej. 

 

 


 

Tomasz Łukaszewski

 

Przedmiotem rozważań w niniejszej książce jest problem doboru metod służących do oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w obszarze energetyki wiatrowej. 

W książce szczególną uwagę poświęcono ocenie efektywności dokonywanej na eta­pie projektowym. Podejmowane wówczas decyzje obciążone są wysokim ryzykiem wynikającym z długotrwałości i złożoności procesu inwestycyjnego, a także dynami­ki zmian zachodzących w otoczeniu prawnym, ekonomicznym, politycznym i społecz­nym projektu.

 


 

Beata Sadowska, Marta Szaja, Jolanta Włodarek

 

Partycypacja społeczna polega na komunikowaniu się mieszkańców z wła­dzami gminy oraz ich obustronnej współpracy. To sposób na aktywne branie udziału w wydarzeniach, które nas dotyczą, możliwość wyrażania swojego zdania, uczestniczenia w działaniach i decyzjach. Partycypacja społeczna jest współcześnie jednym z istotnych mechanizmów poprawy zarządzania w sferze publicznej.

Monografia jest skie­rowana do wszystkich, którzy interesują się rozwojem lokalnym oraz in­terakcjami między społeczeństwem a decydentami jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym. 

 


 

Tomasz Bernat

 

Opracowanie stanowi wartościowy przegląd literatury zwłaszcza światowej w obszarze intencji przedsiębiorczych oraz związków genotypu z podejmowaniem decyzji ekonomicznych. Autorowi udało się dokonać połączenia tych ważnych zagadnień w celu realizacji założeń badawczych. Wzbogaci to wiedzę w obszarze przedsiębiorczości, stanowiąc interesującą pozycję dla naukowców i doktorantów oraz będzie inspiracją do dalszych badań w tym kierunku.

 

 

 


 

Paweł Baran, Iwona Markowicz

 

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest usystematyzowanie metodyki pomiaru jakości danych dotyczących wymiany towarowej w handlu międzynarodowym. Zaproponowano także własne metody oraz dokonano próby empirycznej oceny wypracowanych metod badawczych. Autorzy stosują proponowaną metodykę w badaniu wewnątrzwspólnotowej wymiany towarowej. W rozdziałach empirycznych zaprezentowano wyniki badań rozbieżności danych dotyczących obrotu wewnątrzwspólnotowego dla poszczególnych krajów, z uwzględnieniem grup towarowych.

 

 


 

Hanna Czaja-Cieszyńska, Adam Lulek, Beata Sadowska

 

Autorzy wyrażają przekonanie, że przedstawione w niniejszej monografii rozważania dotyczące informacyjnej funkcji rachunkowości z perspektywy spo­łecznej odpowiedzialności biznesu staną się istotnym przyczynkiem do dyskusji nad przyszłym modelem prowadzenia rachunkowości zgodnie z koncepcją zrów­noważonej działalności przedsiębiorstw. Monografia powstała z myślą zarówno o środowisku akademickim – pracownikach naukowych, doktorantach, studentach, jak również o przedstawicie­lach praktyki gospodarczej. 

 

 


 

Sebastian Kokot

 

Infrastruktura społeczna, w tym także infrastruktura sportowa, odgrywa współcześ­nie ważną rolę w funkcjonowaniu całych społeczeństw i jednostek. Powszechnie do­stępna infrastruktura sportowa sprzyja podejmowaniu aktywności fizycznej, co jest ważne o tyle, że coraz większy udział w wytwarzaniu PKB krajów rozwiniętych ma praca wykonywana na siedząco. Spędzanie długich godzin w pozycji siedzącej sprzy­ja powstawaniu zwyrodnień, a brak ruchu – wielu schorzeniom o zróżnicowanej naturze. Stąd tak ważne jest motywowanie do aktywności fizycznej, której warunkiem sine qua non jest dostępność odpowiedniej infrastruktury.