W konkursie NBP mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w 2020 r.

Prace na konkurs mogą zgłaszać autorzy, a także – za ich zgodą – uczelnie i promotorzy.

 

Termin nadsyłania prac upływa: 15 lipca 2021 r.

 

Autorom najlepszych prac magisterskich kapituła konkursowa przyzna:

  • pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
  • drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
  • trzecią nagrodę w wysokości 7 000 zł,
  • dwa wyróżnienia po 5 000 zł.

 

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania na www.nbp.pl

;
Pracę zapisaną na płycie CD/DVD wraz z formularzem zgłoszeniowym i kopią dyplomu należy przesłać na adres :

Narodowy Bank Polski

Departament Edukacji i Wydawnictw

ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską.

 

O przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego.

 

Ogłoszenie wyników: IV kwartał 2021 r.

 

Kontakt:

Beata Przywoska

e-mail: konkursy.DEW@nbp.pl

tel. 22 185 44 41