Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 lutego 2022 r. w wieku 75 lat zmarła Pani Prof. dr hab. Ksenia Czubakowska, wieloletni pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, ceniony naukowiec, promotor i dydaktyk, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.’ 

 

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy najszczerszego współczucia

 

   Dyrekcja Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego,

   Pracownicy Katedry Rachunkowości oraz społeczność akademicka

               ’

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Gorzowie Wlkp. w poniedziałek 7 lutego 2022 o godz. 11:45

                                                                    (Kaplica Miejska  ul. Żwirowa 5).

 


Wspomnienie o prof. dr hab. Kseni Czubakowskiej

 

Prof. dr hab. Ksenia Czubakowska urodziła się 7 kwietnia 1946 roku w Izmaile. Po zdaniu matury rozpoczęła pracę zawodową w działach rachunkowości. W 1976 r, po ukończeniu studiów ekonomicznych, została zatrudniona na stanowisku asystenta na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej.

 

Od 1 października 1985 roku do przejścia na emeryturę była związana z Uniwersytetem Szczecińskim, zajmując różne stanowiska (adiunkta, profesora nadzwyczajnego, profesora zwyczajnego) oraz pełniąc wiele funkcji. Stopień doktora nauk ekonomicznych Pani Profesor uzyskała w 1984 roku, natomiast stopień doktora habilitowanego w 1995 roku. Tytuł profesora nauk ekonomicznych został Jej nadany w 2005 r. Dorobek publikacyjny Pani Profesor obejmuje ponad 300 pozycji (monografie, artykuły naukowe, podręczniki akademickie) z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, controllingu, rachunku kosztów i wyników, sprawozdawczości finansowej oraz zasad konsolidacji sprawozdań finansowych.

 

Pani Profesor Ksenia Czubakowska była nie tylko wybitnym naukowcem i dydaktykiem, ale również sprawnym organizatorem. Z zaangażowaniem wielokrotnie piastowała ważne stanowiska w Uczelni. Przez ponad dwadzieścia lat kierowała najpierw Zakładem Rachunkowości, a potem Katedrą Rachunkowości Zarządczej i Controllingu. W latach 2006 – 2008 pełniła także funkcję prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych. W 1995 roku z inicjatywy Pani Profesor zostały utworzone pierwsze studia podyplomowe w Uniwersytecie Szczecińskim. Była kierownikiem ponad czterdziestu edycji studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości.

 

Na szczególną uwagę zasługuje Jej wkład w rozwój Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w tym Oddziału Okręgowego w Szczecinie. Była członkiem Rady Naukowej SKwP, członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej SKwP, członkiem Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości.
W 1997 roku, za zasługi na rzecz SKwP, została odznaczona złotą odznaką tej organizacji.

 

Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i kształcenia kadry naukowej Profesor Ksenia Czubakowska otrzymała wiele nagród Rektora US. Została odznaczona między innymi Złotym (2005) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998) oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Pani Profesor chętnie dzieliła się swoją wiedzą. Była promotorem pięciu rozpraw doktorskich, recenzowała osiem prac doktorskich z wielu ośrodków akademickich w Polsce, a także była promotorem kilkuset prac magisterskich i dyplomowych.

 

Pasją Pani Profesor Kseni Czubakowskiej była turystyka. Z wielką ciekawością poznawała świat i ludzi. Pani Profesor pozostanie w pamięci pracowników Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego jako osoba niezwykle kulturalna, elegancka, pogodna, odnosząca się do współpracowników z życzliwością i szacunkiem.