Centrum Analiz Ekonomicznych i Finansowych US

Lp. Temat 
1 Analiza zachowań konsumentów; Jakość życia, Analiza ekonomiczno-finansowa; Analiza rynku pracy
2 Analityka biznesowa, projektowanie aplikacji business intelligence
3 Analiza danych ekonomicznych z zastosowaniem metod ekonomii behawioralnej
4 Analiza danych ekonomicznych  metodami sztucznej inteligencji i symulacji wieloagentowej
5 Analiza ekonomiczna finansowa podmiotów gospodarczych
6 Analiza i opracowanie polityki rachunkowości
7 Analiza i projektowanie planu kont
8 Analiza i projektowanie zasad rozliczania kosztów w jednostce
9 Analiza, projektowanie i doskonalenie procesów biznesowych
10 Analizy ekonomiczno-finansowe działalności przedsiębiorstwa
11 Analizy statystyczne
12 Audyt niewypłacalności
13 Audyt podatkowy
14 Audyt wewnętrzny jednostek sektora finansów publicznych
15 Badania eye trackingowe oraz biometryczne w zakresie:  badanie użyteczności stron internetowych; badania ergonomii stron WWW; percepcji bodźców wzrokowych, relacji między formą informacji a sposobem jej postrzegania; badanie komunikatów reklamowych, zoptymalizowanie przekazu reklamowego oraz wybrania najlepszego wariantu projektowego; badanie reakcji emocjonalnych związanych z bodźcami wzrokowymi i słuchowymi
16 Badania nad ekonomicznymi konsekwencjami pandemii.  Ocena efektywności i skuteczności działań monetarnych i fiskalnych
17 Diagnoza sytuacji finansowej przedsiębiorstw
18 Doradztwo i szkolenia w obszarach: prowadzenie ksiąg rachunkowych, organizacja rachunkowości, inwentaryzacja, sporządzanie sprawozdań finansowych, rachunkowość zarządcza i controlling, pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa, zarządzenie finansami
19 Doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa
20 Doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania projektami
21 Doradztwo przy sporządzaniu sprawozdań niefinansowych
22 Ekspertyzy ekonomiczne
23 Gospodarka nieruchomościami
24 Identyfikacja, Narzędzia, pomiar zjawiska, w tym programy prewencyjne
25 Kapitał społeczny jednostek samorządu terytorialnego, partycypacja społeczna i polityczna, analiza rozwoju społecznego – gospodarczego regionu; ocena poziomu kapitału społecznego regionu, społeczności i organizacji, kompetencje transferowalne
26 Kreatywność i innowacyjność zespołów badawczych (projekty)
27 Makroekonomiczne otoczenie podmiotów gospodarczych
28 Metody analizy ekonomicznej; ocena kondycji finansowej podmiotu; rachunek opłacalności projektów; narzędzia rachunkowości zarządczej
29 Metody badawcze wykorzystywane w ekonomii, finansach i zarządzaniu; przeprowadzanie analiz i stawianie diagnoz w oparciu o dane ilościowe; prognozowanie i symulacja
30 Możliwość współpracy z instytucjami edukacyjnymi, instytucjami konsumenckimi, organizacjami pozarządowymi z zakresu finansów osobistych, edukacji finansowej, bezpieczeństwa finansowego, ochrony konsumenta, nadmiernego zadłużenia i niewypłacalności konsumentów
31 Nowe technologie i urządzenia mobilne
32 Oceny efektywności realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
33 Opracowywanie i wdrażanie: programów naprawczych, optymalizacyjnych, restrukturyzacyjnych oraz rozwojowych, strategii oraz planów strategicznych, controllingu w przedsiębiorstwie, biznes planów, planów finansowych, budżetowania w przedsiębiorstwie, Ballanced Scorecard (BSC) oraz systemów motywacyjnych opartych na BCS
34 Pomiar stopnia rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
35 Pośrednictwo ubezpieczeniowe
36 Prace badawczo – rozwojowe mikro i małych przedsiębiorstw
37 Prognozowanie zjawisk gospodarczych
38 Projektowanie jednostek gospodarczych; modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych; zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie
39 Projektowanie systemu rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controlingu
40 Przedsiębiorczość w ujęciu korporacyjnym (intraprzedsiębiorczość) z wykorzystaniem analizy determinantów ekonomicznych i genetycznych
41 Przeprowadzeniu Due Diligence od strony kupującego jak i sprzedającego
42 Przestępczość ubezpieczeniowa
43 Przygotowanie finansowych aspektów finansowych biznes planu (analiza finansowa)
44 Przygotowanie przedsięwzięć w PPP i w postępowaniu koncesyjnym
45 Restrukturyzacja
46 Restrukturyzacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego, zarządzanie długiem, elastyczne finansowanie przedsięwzięć
47 Strategie rozwoju i ewaluacja strategii
48 Studia wykonalności, oceny efektywności inwestycji, ekonomiczne i społeczne skutki inwestycji
49 Symulacja wieloagentowa w modelowaniu systemów społeczno-ekonomicznych
50 Usługi konsultingowe w obszarze finansów korporacyjnych (m.in. wycena przedsiębiorstw, ocena efektywności inwestycji, analiza ryzyka, tworzenie i wsparcie we wdrażaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw i planów restrukturyzacji, tworzenie biznesplanów, etc.)
51 Wsparcie w pozyskaniu środków pomocowych związanych z łagodzeniem skutków pandemii COVID – 19
52 Wsparcie w przygotowanie procedur w zakresie raportowania schematów podatkowych
53 Wspomaganie decyzji finansowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw
54 Wycena przedsiębiorstw, strategie rozwoju i restrukturyzacja (w tym pre-pack), wycena aktywów niematerialnych, szacowanie szkód i utraconych korzyści, due diligence, ocena projektów inwestycyjnych
55 Wycena przedsiębiorstw, wycena udziałów i akcji, wycena szkód i utraconych korzyści, ocena efektywności inwestycji, planowanie finansowe, biznesplany, analiza ryzyka, analiza ekonomiczno-finansowa, budżetowanie, rachunkowość zarządcza
56 Wykorzystanie eksperymentów ekonomicznych w analizie zachowań jednostek
57 Zarządzanie zmiana i plan wyjścia z kryzysu (podmioty sektora publicznego i prywatnego), zrównoważone finansowanie, zrównoważone modele biznesu
58 Zastosowanie metod ekonomii behawioralnej w badaniu zachowań konsumentów