Katedra Ekonomii

ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

tel. 91 444 20 27 | e-mail: jolanta.tomasik@usz.edu.pl

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Iga Rudawska

  • cykle finansowe i gospodarcze
  • e-commerce i e-usługi
  • ekonomia behawioralna i ekonomia cyrkularna
  • ekonomia sektora publicznego i społeczna odpowiedzialność biznesu
  • ekonomika zdrowia
  • innowacje i transfer wiedzy
  • międzynarodowe stosunki ekonomiczne
  • polityka energetyczna i rynek energii elektrycznej
  • polityka społeczna i gospodarcza
  • przemysł 4.0

prof. dr hab. Iga Rudawska - Kierownik Katedry

Stanowisko  Profesor
Jednostka   Katedra Ekonomii
Pokój nr   422
Tel.   91 444 20 81
E-mail   iga.rudawska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe  

Ekonomika zdrowia, ekonomika usług, zarządzanie w ochronie zdrowia. marketing, marketing relacji, edukacja ekonomiczna i nauczanie ekonomii Kierowałam pracami zespołów badawczych MNiSW, NCN, NCBR, Interreg, Erasmus + (projekty IP). Jestem członkiem zespołów realizujących międzynarodowe badania dedykowane sprawności systemów zdrowia.  

Więcej na: 

https://nauka-polska.pl/#/results?_k=t5eu47 

https://www.researchgate.net/profile/Iga_Rudawska3 

https://pl.linkedin.com/in/iga-rudawska-96193778

 

Publikacje  
Strona www  

dr hab. Tomasz Bernat, prof. US

Stanowisko  Profesor US
Jednostka   Katedra Ekonomii
Pokój nr   430
Tel.   91 444 20 93
E-mail   tomasz.bernat@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Przedsiębiorczość, intencje przedsiębiorcze, determinanty zmian rynkowych, rynki zmonopolizowane, generalnie mikroekonomia.
Publikacje  

dr Ewa Bilewicz

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Ekonomii
Pokój nr   431
Tel.   91 444 20 26
E-mail   ewa.bilewicz@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Międzynarodowe stosunku gospodarcze, międzynarodowe rynki finansowe, międzynarodowe przepływy kapitału, problemy zadłużenia zagranicznego.
Publikacje  

dr Agnieszka Bretyn

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Ekonomii
Pokój nr   404
Tel.   91 444 21 06
E-mail   agnieszka.bretyn@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Konsumpcja, jakość życia, zachowania konsumentów, ekonomia behawioralna, racjonalność człowieka gospodarującego, CSR,
Publikacje  

dr Joanna Brzyska

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Ekonomii
Pokój nr   431
Tel.   91 444 20 26
E-mail   joanna.brzyska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Międzynarodowe stosunki gospodarcze, migracje międzynarodowe, innowacyjność gospodarki, finanse międzynarodowe, handel zagraniczny.
Publikacje  

prof. dr hab. Jerzy Dudziński

Stanowisko  Profesor
Jednostka   Katedra Ekonomii
Pokój nr   435
Tel.   91 444 20 76
E-mail   jerzy.dudzinski@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Ceny w handlu międzynarodowym, kraje rozwijające się, finansyzacja gospodarki światowej, wolumen a terms of trade w handlu międzynarodowym, najsłabiej rozwinięte „trzeciego świata”, gospodarka i handel zagraniczny krajów wyspiarskich i krajów bez dostępu do morza.
Publikacje  

dr Aleksandra Gąsior

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Ekonomii
Pokój nr   429
Tel.   91 444 20 86
E-mail   aleksandra.gasior@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Tematyka prowadzonych badań dotyczy aspektów restrukturyzacji w dużych przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Dodatkowo zainteresowania naukowe związane są z ekonomią menedżerską, analizą ekonomiczno-finansową i mikroekonomią.
Publikacje  

dr Marcin Gryczka

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Ekonomii
Pokój nr   406
Tel.   91 444 20 88
E-mail   marcin.gryczka@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Ekonomia międzynarodowa, handel zagraniczny, e-commerce, międzynarodowy transfer wiedzy i technologii, Przemysł 4.0, rozwój rynków zorganizowanych, znaczenie krajów rozwijających się w gospodarce światowej.
Publikacje  

dr Lidia Kłos

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Ekonomii
Pokój nr   409
Tel.   91 444 19 74
E-mail   lidia.klos@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Zakres tematyczny jakim się zajmuję dotyczy: polityki gospodarczej i regionalnej, polityki społecznej, ekonomiki ochrony środowiska, ekogospodarka,  zarządzania środowiskiem w gminie i przedsiębiorstwie, zarządzania zasobami wodnymi i gospodarką wodną, ekonomia cyrkularna, poziom świadomości ekologicznej i konsumpcja ekologiczna, wycena wartości ekonomicznej usług ekosystemu.
Publikacje  

dr hab. Renata Knap, prof. US

Stanowisko  Profesor US
Jednostka   Katedra Ekonomii
Pokój nr   424
Tel.   91 444 20 79
E-mail   renata.knap@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Międzynarodowe stosunki gospodarcze, w tym w szczególności: handel zagraniczny i handel międzynarodowy, finanse i rozliczenia międzynarodowe, światowa i polska gospodarka rybna.
Publikacje  

dr Wiesława Kostanciak

Stanowisko  Adiunkt dydaktyczny
Jednostka   Katedra Ekonomii
Pokój nr   429
Tel.   91 444 20 42
E-mail   wieslawa.kostanciak@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Inflacja, rynek pracy, polityka makroekonomiczna.
Publikacje  

dr Joanna Kowalik

Stanowisko  Asystent
Jednostka   Katedra Ekonomii
Pokój nr   426
Tel.   91 444 19 90
E-mail   joanna.kowalik@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Tematyka prowadzonych badań obejmuje przekształcenia własnościowe podmiotów leczniczych, analiza ekonomiczna, zarządzanie w ochronie zdrowia, zarządzanie projektami.
Publikacje    

dr hab. Barbara Kryk, prof. US

Stanowisko  Profesor US
Jednostka   Katedra Ekonomii
Pokój nr   427
Tel.   91 444 19 82
E-mail   barbara.kryk@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Ekonomia; zrównoważony rozwój gospodarki/ekonomika ochrony środowiska/zielona gospodarka (w tym rachunek sozoekonomiczny), rynek pracy (w tym zielone miejsca pracy, kształcenie ustawiczne); ekonomia społeczna, polityka społeczno-gospodarcza i regionalna, społeczna odpowiedzialność podmiotów, raportowanie społeczne, etyka biznesu.
Publikacje  

mgr Marta Łakomy-Zinowik

Stanowisko  Asystent
Jednostka   Katedra Ekonomii
Pokój nr   410
Tel.   91 444 20 92
E-mail   marta.lakomy-zinowik@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Partnerstwo publiczno-prywatne, ekonomia jednostek samorządu terytorialnego, finansowanie i zarządzanie oświatą, rynek pracy, przedsiębiorczość, kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstw, teoria podejmowania decyzji.
Publikacje  

dr Agnieszka Łopatka

Stanowisko  Asystent
Jednostka   Katedra Ekonomii
Pokój nr   404
Tel.   91 444 21 06
E-mail   agnieszka.lopatka@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy; terytorialne zróżnicowanie bezrobocia; współczesne modele funkcjonowania rynku pracy; mikroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania podmiotów gospodarczych; gospodarka regionalna; zarządzanie zasobami ludzkimi. 
Publikacje   

dr hab. Danuta Miłaszewicz, prof. US

Stanowisko  Profesor US
Jednostka   Katedra Ekonomii
Pokój nr   407
Tel.   91 444 20 97
E-mail   danuta.milaszewicz@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Funkcjonowanie gospodarki i polityka makroekonomiczna; makroekonomiczne uwarunkowania działalności podmiotów, rynków i gospodarek; ekonomia sektora publicznego i jakość rządzenia; partnerstwo publiczno-prywatne; ekonomia behawioralna i wykorzystanie jej dokonań w polityce publicznej.
Publikacje  

dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz

 

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Ekonomii
Pokój nr   426
Tel.   91 444 20 24
E-mail   edyta.mioduchowska-jaroszewicz@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, grup kapitałowych, instytucji finansowych, jednostek służby zdrowia i sektora finansów publicznych; a szczególnie analiza przepływów pieniężnych w podmiotach gospodarczych.
Publikacje  

dr hab. Rafał Nagaj, prof. US

 

Stanowisko  Profesor US
Jednostka   Katedra Ekonomii
Pokój nr   425
Tel.   91 444 20 78
E-mail   rafal.nagaj@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Makroekonomia, analiza sytuacji społeczno-gospodarczej, polityka energetyczna, rynek energii elektrycznej, regulacja sektorowa, liberalizacja w sektorach infrastrukturalnych, kapitał społeczny, ekonomia behawioralna, ekonomia dobrobytu, ekonomia turystyki, bezpieczeństwo i środki bezpieczeństwa w turystyce.
Publikacje  

dr Jarosław Narękiewicz

Stanowisko  Adiunkt dydaktyczny
Jednostka   Katedra Ekonomii
Pokój nr   406
Tel.   91 444 20 88
E-mail   jaroslaw.narekiewicz@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Problematyka handlu zagranicznego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu systemu funkcjonowania handlu zagranicznego, regulacji obrotów towarowych z zagranicą, polityki celnej oraz roli handlu zagranicznego we wzroście gospodarczym.
Publikacje  

dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US

Stanowisko  Profesor US
Jednostka   Katedra Ekonomii
Pokój nr   401
Tel.   91 444 21 22
E-mail   malgorzata.porada-rochon@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Zainteresowania naukowe oscylują wokół cykli finansowych, ich identyfikacji, pomiaru, porównania cykli finansowych z cyklami gospodarczymi i wpływie uzyskanej wiedzy na identyfikację (prognozowanie) kryzysów oraz ich skutków.  Ponadto, również ważnym aspektem badań są finanse przedsiębiorstw, w szczególności w warunkach zaburzeń finansowych.
Publikacje  

dr Mirela Romanowska, prof. US

 

Stanowisko  Profesor US
Jednostka   Katedra Ekonomii
Pokój nr   414
Tel.   91 444 21 02
E-mail  mirela.romanowska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Analiza ekonomiczna i finansowa podmiotów gospodarczych (badanie kondycji finansowej, efektywności funkcjonowania, płynności finansowej, niezależności finansowej i zadłużenia). Analiza strategiczna organizacji gospodarczych.
Publikacje  

mgr Michał Scheibe

Stanowisko   
Jednostka   Katedra Ekonomii
Pokój nr   236
Tel.   91 444 19 54
E-mail  michal.scheibe@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe    
Publikacje  

dr Beata Skubiak

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Ekonomii
Pokój nr   409
Tel.   91 444 21 07
E-mail  beata.skubiak@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Rozwój lokalny i regionalny, polityka społeczna i gospodarcza, socjologia gospodarcza, rozwój obszarów problemowych.
Publikacje  

dr Magdalena Soboń

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Ekonomii
Pokój nr   414
Tel.   91 444 21 02
E-mail  magdalena.sobon@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Marketing, zachowania konsumentów, handel, e-gospodarka, e-zdrowie, relacja lekarz-pacjent.
Publikacje  

dr Izabela Szamrej-Baran

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Ekonomii
Pokój nr   410
Tel.   91 444 19 84
E-mail  izabela.szamrej-baran@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Ubóstwo energetyczne, zastosowanie metod ekonometrycznych w ekonomii, polityka gospodarcza, polityka społeczna, szeroko pojęte zagadnienia społeczne: ubóstwo, deprywacja materialna, niska intensywność pracy w gospodarstwie domowym, zrównoważony rozwój, gospodarka regionalna, komunikacja interpersonalna, kompetencje miękkie.
Publikacje  

dr Piotr Szkudlarek

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Ekonomii
Pokój nr   428
Tel.   91 444 20 94
E-mail  piotr.szkudlarek@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Ekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza, ekonomia instytucjonalna, regulacja, ekonomia behawioralna, kapitał społeczny, telekomunikacja
Publikacje  

dr Małgorzata Zakrzewska

Stanowisko  Asystent
Jednostka   Katedra Ekonomii
Pokój nr   428
Tel.   91 444 20 94
E-mail  malgorzta.zakrzewska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Kapitał społeczny, społeczeństwo obywatelskie, partycypacja wyborcza, przedsiębiorczość indywidualna, model poczwórnej helisy, istota współpracy między podmiotami społecznymi i gospodarczymi oraz ich wpływu na rozwój współczesnych gospodarek i społeczeństw.
Publikacje