FinSem  to cykl otwartych seminariów naukowych, organizowanych przez badaczy z Katedry Finansów i Bankowości (Instytut Ekonomii i Finansów) Uniwersytetu Szczecińskiego.

Koordynatorem FinSem jest dr Dorota Skała.

Celem seminariów jest przedstawienie prowadzonych badań i wzmocnienie potencjału naukowego, poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń i krytyczną analizę prezentowanych wyników.

Zainteresowani prelegenci proszeni są o kontakt mailowy: dorota.skala@usz.edu.pl

 

Serdecznie zapraszamy w dniu 11.12 (piątek) na kolejne seminarium FinSem.

Gościnnym prelegentem będzie mgr Paweł Witkowski, Katedra Rachunkowości, Instytut Ekonomii i Finansów US.

Tytuł wystąpienia: Does carbon risk matter? Evidence of carbon premium in EU energy-intensive companies

Prezentacja i dyskusja będą w języku polskim.
Link do spotkania i więcej informacji: dorota.skala@usz.edu.pl

FinSem  to cykl otwartych seminariów naukowych, organizowanych przez badaczy z Katedry Finansów i Bankowości (Instytut Ekonomii i Finansów) Uniwersytetu Szczecińskiego.

Koordynatorem FinSem jest dr Dorota Skała.

Celem seminariów jest przedstawienie prowadzonych badań i wzmocnienie potencjału naukowego, poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń i krytyczną analizę prezentowanych wyników.

Zainteresowani prelegenci proszeni są o kontakt mailowy: dorota.skala@usz.edu.pl

 

Termin  (Date)

Prelegent (Presenter)

Tytuł (Title)

02.10 Aneta Hryckiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego)

New bank resolution mechanisms: Is it the end of the bailout era?

13.11
Adriana Korczak (University of Bristol)
 
Religion and Insider Trading Profits
27.11 Aleksandra Rudawska (Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński) Rola praktyk kadrowych wspierających zaangażowanie oraz klimatu współpracy w motywowaniu pracowników do dzielenia się wiedzą (The role of commitment-based HR practices and cooperation climate in motivating employees to share knowledge at work).
11.12
Paweł Witkowski (Katedra Rachunkowości, Instytut Ekonomii i Finansów US)
 
Does carbon risk matter? Evidence of carbon premium in EU energy-intensive companies.
15.01   tba
12.02 Małgorzata Olszak (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski) tba
05.03 Dariusz Wójcik (University of Oxford) TBA (CenEA & FinSem joint seminar)
26.03   tba
16.04   tba
07.05   tba
28.05   tba
18.06   tba
09.07   tba

FinSem  to cykl otwartych seminariów naukowych, organizowanych przez badaczy z Katedry Finansów i Bankowości (Instytut Ekonomii i Finansów) Uniwersytetu Szczecińskiego.

Koordynatorem FinSem jest dr Dorota Skała.

Celem seminariów jest przedstawienie prowadzonych badań i wzmocnienie potencjału naukowego, poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń i krytyczną analizę prezentowanych wyników.

Zainteresowani prelegenci proszeni są o kontakt mailowy: dorota.skala@usz.edu.pl

 

2019/2020

Termin  (Date)

Prelegent (Presenter)

Tytuł (Title)

27.09 Adam Adamczyk (Katedra Rachunkowości, , Uniwersytet Szczeciński) Wpływ zjawiska ukrywania dochodu na związek między opodatkowaniem a samozatrudnieniem (The influence of income hiding on the relations between taxation and self-employment)
18.10 Jacek Cypryjański (Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki, , Uniwersytet Szczeciński), Marta Hozer-Koćmiel (Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Szczeciński) Dlaczego w Polsce dzieci rzadziej rodzą się w weekendy? Zmiany w sezonowości urodzeń w Polsce w latach 1900-2010 (Why are children in Poland born less on weekends? Changes in birth seasonality in Poland between 1900-2010)
22.11 Zbigniew Polański (Narodowy Bank Polski i Szkoła Główna Handlowa) Seniorat a wynik finansowy banków centralnych w czasach niekonwencjonalnej polityki pieniężnej (Seignorage and central bank results during the unconventional monetary policy period)
17.01 Marek Zwolankowski (Katedra Finansów i Bankowości, , Uniwersytet Szczeciński) Język współczesnych banków centralnych (The language of contemporary central banks)
17.04 Michał Grudziński (Katedra Finansów i Bankowości, Uniwersytet Szczeciński) Ocena wysokości marż i spreadów walutowych stosowanych przez banki działające w Polsce w transakcjach z klientami indywidualnymi w latach 2008-2016 (Assessment of margins and fx spreads used by banks in Poland in individual client transactions between 2008-2016)
08.05 Oskar Kowalewski (IESEG School of Management, Paris) The Interbank Market Puzzle
22.05 Joanna Rachuba, Dorota Skała (Katedra Finansów i Bankowości, Uniwersytet Szczeciński) Kredyty zagrożone a struktura akcjonariatu (Non-performing loans and shareholder structure)
26.06 Stephen P. Ferris (Ball State University) Do CFOs Matter? International Evidence from the M&A Process
10.07 Marta Musiał, Dorota Skała (Katedra Finansów i Bankowości, Uniwersytet Szczeciński) Obciążenie gospodarstw domowych spłatą kredytów hipotecznych w krajach europejskich (Mortgage loan service ratio in Europe)

 

2018/2019

Termin / sala (Date / Room) Prelegent (Presenter) Tytuł (Title)
12.10.2018 Rafał Weron
(Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska)
Nowe trendy w prognozowaniu cen energii elektrycznej (New trends in energy price forecasting)
12.10.2018 Katarzyna Sznajd-Weron
(Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska)
Spotkanie psychologii społecznej z fizyką (A meeting of social psychology with physics)
09.11.2018 Dorota Skała, Instytut Finansów WNEiZ Analiza cykliczności podaży kredytów w bankach spółdzielczych w Polsce – wymiar regionalny i ogólnokrajowy
15.02.2019 Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz, Malwina Szczepkowska, WNEiZ US Kontrola rodzinna w piramidalnych strukturach a wywłaszczenie akcjonariuszy mniejszościowych
08.03.2019 Małgorzata Olszak (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski) Analiza wpływu konkurencji w sektorach bankowych na efekty polityki makroostrożnościowej
05.04.2019 Michał Kałdoński, Tomasz Jewartowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) Rola inwestorów instytucjonalnych w ograniczaniu zjawiska kształtowania zysków w warunkach presji rynku kapitałowego; Podatkowe konsekwencje kształtowania zysków przez spółki publiczne
12.04.2019 Christophe Godlewski (Faculty of Law & Business University of Strasbourg, EM Strasbourg Business School, PEGE-LARGE) Private debt renegotiation on the European credit markets
14.05.2019 prof. Yochanan Shachmurove (City College of New York) The Role of Emotions in Financial Decision Making
09-10.07.2019 Summer Seminar in Banking and Finance 2019

 

2017/2018

Termin (Date) Prelegent (Presenter) Tytuł (Title)
21.11.2017
(24 IEP)
Katarzyna Byrka-Kita
WNEiZ, US
(Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw)
Czy opłaca się zmieniać prezesa? Zmiany wyników operacyjnych – wstępne wyniki badań. (Does it pay to change the CEO? Modification of operational results – preliminary results)
21.12.2017
(202 MBA)
Dorota Skała
WNEiZ, US
(Katedra Finansów)
Polityka kredytowa – kanał transmisji negatywnych szoków w bankach Europy Centralnej? (Credit policy – a transmission channel for negative shocks in Central European banks?)
05.02.2018 Katarzyna Szarzec
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Wydział Ekonomii)
Przedsiębiorstwa z udziałem Skarbu Państwa w Europie Środkowo-Wschodniej (State-owned enterprises in Central and Eastern Europe)
09.03.2018 Urszula Mrzygłód, Sabina Nowak
Uniwersytet Gdański
Wygładzanie dywidend w spółkach giełdowych (Dividend smoothing in listed companies)
13.04.2018 Joanna Rachuba
WNEiZ, US
(Katedra Finansów)
Elementy ładu corporacyjnego a ryzyko banków w Europie Centralnej (Corporate governance elements and bank risk in Central Europe)
25.05.2018 Sławomir Franek
WNEiZ, US
(Katedra Finansów)
Franek Instrumenty fiscal governance w zapewnieniu stabilności finansów publicznych (Fiscal governance instruments in assuring public finance stability)
21.06.2018 Agnieszka Preś-Perepeczo
 WNEiZ, US
(Katedra Finansów)
Decyzje w spółkach publicznych. Reakcja rynku a wyniki finansowe.
09-10.07.2018 SSBiF 2018 – 4th Summer Seminar in Banking and Finance, Sopot (współorganizowane przez Wydział Ekonomii i Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski i WNEiZ Uniwersytet Szczeciński)

 

2016/2017

Termin (Date ) Prelegent (Presenter) Tytuł (Title)
21.11.2016 Katarzyna Byrka-Kita (Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw, Instytut Zarządzania i Inwestycji) Czy opłaca się zmieniać prezesa? Zmiany wyników operacyjnych – wstępne wyniki badań.

09.12.2016

 

Marcin Pawlak (Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw WNEiZ) Zastosowanie dwukrotnej symulacji Monte Carlo w wycenie opcji realnych

10.02.2017

 

Adam Adamczyk (Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków WNEiZ) i Sławomir Franek (Katedra Finansów WNEiZ) Czy istnieje idealny system podatkowy: zasady podatkowe a rzeczywistość

10.03.2017

 

Mateusz Czerwiński (Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw WNEiZ) Metodyka szacowania dyskonta z tytułu ograniczonej zbywalności udziałowych papierów wartościowych
24.03.2017 Katarzyna Byrka-Kita i Mateusz Czerwiński (Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw WNEiZ) Spółka publiczna do kwadratu
04.04.2017 Thomas Arkan Creative accounting: An empirical investigation and model developing (C-score based model)
26.05.2017 Joanna Rachuba (Katedra Finansów, Instytut Finansów) Elementy ładu korporacyjnego a ryzyko banków Europy Centralnej

FinSem  to cykl otwartych seminariów naukowych, organizowanych przez badaczy z Katedry Finansów i Bankowości (Instytut Ekonomii i Finansów) Uniwersytetu Szczecińskiego.

Koordynatorem FinSem jest dr Dorota Skała.

Celem seminariów jest przedstawienie prowadzonych badań i wzmocnienie potencjału naukowego, poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń i krytyczną analizę prezentowanych wyników.

Zainteresowani prelegenci proszeni są o kontakt mailowy: dorota.skala@usz.edu.pl

 

SUMMER SEMINAR IN BANKING AND FINANCE 2019,  9-10 July 2019, Szczecin, Poland

 

Szczegółowy program dostępny jest tutaj →  SSB Programme 2019
The detailed programme is available here →  SSB Programme 2019

 

Zainteresowani prelegenci i uczestnicy proszeni są o kontakt mailowy: dskala@wneiz.pl
If you wish to participate, please send an email to the organising committee at dskala@wneiz.pl

 

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 – 2022 nr projektu 001/RID/2018/19 kwota finansowania 10 684 000,00.