Najlepsi naukowcy roku. Zachodniopomorskie Noble za rok 2019 wręczone


27.10.2020

Już po raz dwudziesty poznaliśmy laureatów konkursu naukowego Zachodniopomorskie Noble. Celem przedsięwzięcia jest promocja najwybitniejszych osiągnięć naukowych dokonanych przez naukowców województwa zachodniopomorskiego. 

W dziedzinie nauk ekonomicznych za badania nad zrównoważonymi finansami i systemami finansowymi w warunkach ryzyka ESG uhonorowana Noblem została dr hab. Magdalena Zioło prof. US z Katedry Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych, Instytutu Ekonomii i Finansów, Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

dr hab. Beata Sadowska, prof. US nagrodzona!


29 maj 2020

Kapituła konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i opracowania z zakresu rachunkowości zarządczej, przyznała 29 maja 2020 roku, dr hab. Beacie Sadowskiej, prof. US – zatrudnionej w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, nagrodę za pracę habilitacyjną pt.: „Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy  ekonomii zrównoważonego rozwoju” – nagrodę im. Jerzego Sablika.

Stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse nadano w dniu 30 września 2019r.

Tematem przewodnim rozprawy habilitacyjnej była rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej. Natomiast jej głównym celem była diagnoza poziomu wykorzystywania
instrumentów rachunkowości przez podmioty komunalne do pomiaru i raportowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz w aspekcie zaspokajania potrzeb informacyjnych interesariuszy w procesie podejmowania przez nich świadomych decyzji.

 

dr hab. Magdalena Zioło, prof. US członkinią zespołu eksperckiego ds. kryzysu UM


28 kwiecień 2020

Dr hab. Magdalena Zioło, prof. US została powołana do zespołu, który wspólnie z Urzędem Miasta wypracuje plan wyjścia z kryzysu i powrotu do zrównoważonego jego rozwoju.

Członkami eksperckiego zespołu ds. kryzysu Urzędu Miasta, którego prace będzie koordynował dr hab. Daniel Wacinkiewicz – zastępca prezydenta Szczecina, zostali również:

  • dr hab. Aneta Zelek, prof. ZSB – Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu
  • Katarzyna Opiekulska-Sozańska – Dyrektor Zarządzający LSJ HR Group
  • Kamil Pilarski –  Dyrektor Zarządzający w Avid Poland, Przewodniczący Rady Gospodarczej i członek zarządu Klaster.IT oraz ABSL
  • Jacek Wiśniewski – Dyrektor Naczelny Euroafrica Services Limited Sp. z o. o. i członek kapituły Business Club Szczecin

„Celem powołanych przez UM ekspertów będzie stworzenie planu w przynajmniej dwuletnim horyzoncie czasowym, przedstawienie mapy działań, która umożliwi innym podmiotom planowanie działalności w zakresie związanym z inicjatywami miasta, a także uwzględnienie obecnej sytuacji i jej skutków w długoterminowym programowaniu rozwoju miasta” – informuje Centrum Informacji Miasta.

 

prof. dr hab. Iga  Rudawska powołana do Rady Społeczenej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie Arkońska-Zdunowo.


01 styczeń 2020

Podgląd obrazu

 

prof. dr hab. Iga Rudawska została powołana na członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie Arkońska-Zdunowo.

 

Pracownicy Instytutu Ekonomii i Finansów członkami Komitetów Naukowych PAN


Dr hab. Jacek Batóg, prof. US oraz prof. dr hab. Waldemar Tarczyński zostali powołani na członków Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN na kadencję 2020-2024.

Prof. dr hab. Aurelia Bielawska, prof. dr hab. Beata Filipiak, prof. dr hab. Teresa Lubińska oraz dr hab. Magdalena Zioło, prof. US powołano na członków Komitetu Nauk o Finansach na IV kadencję 2020-2023.

Komitety Polskiej Akademii Nauk są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Ich członkowie wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin – fizyków, biochemików, socjologów itd.

Komitety pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań, oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.

 

 

Powołanie członków PKA na kadencję 2020-2023


5 grudnia 2019

5 grudnia 2019 r., Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powołał nowych członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wśród nominowanych znalazła się dr hab. Magdalena Zioło, prof. US z Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, która została członkiem w zespole nauk społecznych w zakresie dyscyplin: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz nauk o zarządzaniu i jakości.

Misją Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest „działanie na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia,  a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich”.

 

prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski


26 wrzesień 2019

Order Odrodzenia Polski / Ordery / Ordery i odznaczenia ...

 

Prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej.

 

mgr Joanna Kowalik wśród najlepszych młodych naukowców Uniwersytetu Szczecińskiego


26 wrzesień 2019

Pani Magister zajęła drugie miejsce w konkursie na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego. Pani Joanna na co dzień pracuje w Katedrze Analizy i Strategii Przedsiębiorstw (obecnie Katedra Ekonomii). Zajmuje się ekonomiką zdrowia (przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Igi Rudawskiej.

Serdecznie gratulujemy!

 

prof. Jacek Batóg powołany do komitetu doradczego Funduszu Jeremie 2


08 czerwiec 2019

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego powołał komitet doradczy w ramach umowy o finansowaniu projektu pn. Wspieranie Przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2. W składzie komitetu znalazł się m.in. dr hab. prof. US Jacek Batóg i Prodziakan WNEiZ ds. Kształcenia i Rozwoju.

 

Sukces projektu dr hab. prof. US Christiana Lisa


25 marzec 2019

Projekt dr hab. prof. US Christiana Lisa znalazł się wśród 3 polskich wybranych i dofinansowanych projektów ze środków instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

Według komunikatu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, po przeprowadzonej ocenie oraz rekomendacji Komisji Europejskiej, zatwierdzonej 25 marca br. przez państwa członkowskie, wsparcie z tzw. puli ogólnej, czyli środków Instrumentu „Łącząc Europę” (z ang. Connecting Europe Facility – CEF), otrzymały 3 polskie projekty.

Jeden z nagrodzonych projektów, spośród 148 projektów zgłoszonych, był projekt pracowników szczecińskich uczelni: dr. hab. prof. US Christiana Lisa z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego i dr. Dariusza Bernackiego z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Wygrany projekt inwestycyjny to analiza kosztów-korzyści (AKK) dla zadania inwestycyjnego „Eliminacja wąskich gardeł „ostatniej mili” – budowa parkingu rezerwowego w terminalu promowym w Świnoujściu.

Na 3 wygrane projekty z Polski przewidziano łącznie kwotę 6,6 mln Euro. Realizacja projektu znacząco przyczyni się do poprawy zdolności przeładunkowych terminalu promowego w Świnoujściu oraz usprawni odprawy samochodów ciężarowych udających się do Szwecji.

Do oceny Komisji Europejskiej przekazanych zostało dziewięć wniosków aplikacyjnych przez beneficjentów z Polski. Pięć z nich to przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, a cztery wnioski dotyczyły projektów studyjnych. Ostatecznie wsparcie otrzyma 67 inwestycji z UE, w tym trzy z Polski.

 

Podwójny sukces uczestników WNEiZ US w 7 Kongresie Rynku Kapitałowego


10 grudzień 2018

7 Kongresowi Rynku Kapitałowego towarzyszył konkurs na referat naukowy, w którym dwa pierwsze miejsca zajęły zespoły pracowników WNEiZ US.

 

I miejsce (ex aequo wraz z zespołem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu) zajęli:
dr hab. prof. US Katarzyna Byrka – Kita, mgr Mateusz Czerwiński i Renata Gola z Uniwersytetu Szczecińskiego za referat „Czy prezes ma znaczenie? Instynkt zwierzęcy inwestorów w obliczu śmierci”.

II miejsce zajęli:
mgr Joanna Rachuba i mgr Mateusz Czerwiński z Uniwersytetu Szczecińskiego za referat „Koncentracja akcjonariatu a dochodowość banków Europy Centralnej”.

Więcej »

 

Absolwent WNEiZ wśród laureatów konkursu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce za rok 2018


08 czerwiec 2018

 

Absolwent WNEiZ a obecnie pracownik naukowy Instytutu Rachunkowości – mgr Michał Hendryk otrzymał nagrodę I stopnia im. Zbigniewa Messnera za pracę magisterską w konkursie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze prace naukowe z dziedziny Rachunkowości.

Tytuł pracy: Manipulacje księgowe na przykładzie polskich przedsiębiorstw.

 

Złoty medal drużyny AZS US podczas Akademickich Mistrzostw Polski w Brydżu Sportowym


Członkowie drużyny AZS US w konkurencji teamów uniwersyteckich zdobyli złoty medal podczas Akademickich Mistrzostw Polski w Brydżu Sportowym, które odbyły się w dniach 15-17 marca 2018 w Chorzowie. W zwycięskiej drużynie grali: Jacek Batóg (WNEiZ US), Wojciech Bondarewicz (WM-F), Marcin Dziembor (WF) oraz Paweł Stężała (SWF).

 

brydz MP2018

dr hab. Sławomir Franek, prof US w Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych


12 listopad 2017

dr hab. Sławomir Franek, prof. US – pracownik naukowy w Instytucie Finansów WNEiZ został powołany z dniem 1 listopada 2017 r. przez Prezesa Rady Ministrów w skład Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

 

mgr Małgorzata Zakrzewska srebrną medalistką konkursu na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego


09 październik 2017

Podczas pierwszego w tym roku akademickim posiedzenia Senatu US nastąpiło wręczenie nagród dla Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego. Wśród laureatów znalazła się mgr Małgorzata Zakrzewska z Katedry Makroekonomii, Instytutu Ekonomii WNEiZ, zajmując wysokie 2 miejsce wśród kandydatur zgłoszonych przez Rady Wydziału wszystkich wydziałów US.

Konkurs na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego jest corocznie ogłaszany przez Rektora US. Kandydatury ewaluowane są pod względem osiągnięć naukowych (publikacje, międzynarodowe staże naukowe), projektowych (projekty międzynarodowe) oraz upowszechniania nauki (wystąpień na konferencjach zagranicznych i krajowych).

dr Maciej Pawłowski wyróżniony przez Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych


06 grudzień 2016

 

Dr Maciej Pawłowski zdobył wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską, za pracę „Uwarunkowania rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w Polsce”, przyznawaną przez Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. Promotorem pracy była prof. dr hab. Aurelia Bielawska.

 

dr hab. prof US Jacek Cypryjański wyróżniony w konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego


30 listopad 2016

Polskie Towarzystwo Informatyczne dr hab. Jacek Cypryjański, prof. US wraz z zespołem autorskim w składzie: Anna Borawska, Tomasz M. Komorowski otrzymali wyróżnienie w Konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2016 roku, w kategorii Książka Informatyczna Roku 2016 (dla książek dydaktycznych i popularnonaukowych) za pracę zbiorową pt. „Excel dla menedżera. Casebook” wydaną przez PWN.

 

Naukowiec US prezesem GUS


07 czerwiec 2016

Dr Dominik Rozkrut z Instytutu Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US został powołany przez premier Beatę Szydło na stanowisko prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Dr Rozkrut jest doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem w Katedrze Statystyki US, a od 2007 roku kierował pracami Urzędu Statystycznego w Szczecinie. Jego zainteresowania naukowe to: ekonomia, ekonometria, analiza szeregów czasowych, rynki kapitałowe, polityka ekonomiczna oraz badania koniunktury gospodarczej.

 

 

Najlepsi naukowcy roku. Zachodniopomorskie Noble za rok 2016 wręczone


05 czerwiec 2016

5 czerwca 2016 r. odbyła się już po raz szesnasty uroczystość wręczenia nagród w konkursie Zachodniopomorskie Noble. W gronie laureatów znalazło się pięciu przedstawicieli Uniwersytetu Szczecińskiego a wśród nich dr Dorota Skała z Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Nagrodzeni przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego: dr Adam Balcerzak z Instytutu Fizyki Wydziału Matematyczno-Fizycznego, dr Dorota Skała z Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz zespół w składzie: prof. Andrzej Witkowski, mgr Chunlian Li, mgr Przemysław Dąbek z Zakładu Paleooceanologii Wydziału Nauk o Ziemi.

III Miejsce w Konkursie Banrisk Liga Akademicka 2015/2016


22 kwiecień 2016

21.04.2016 r. jedyny zespół reprezentujący Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, po kilkumiesięcznych zmaganiach zdobył III miejsce w Konkursie Banrisk Liga Akademicka 2015/2016. Zespół nosił nazwę – BANKSTERZY.

Finał konkursu miał miejsce w Poznaniu.

Zespół zdobył również wyróżnienie za najlepszą prezentację sprawozdania z działalności zarządu (zespołu).

Konkurs polegał na wcieleniu się zespołu w zarząd banku, który za pośrednictwem gry symulacyjnej Banrisk – The Stanford Game przez kilka miesięcy podejmował serię różnych decyzji poprzez które starano się osiągnąć jak najwyższą cenę akcji na wirtualnej giełdzie. Organizatorem Konkursu jest Warszawski Instytut Bankowości.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP.

W skład zespołu BANKSTERZY wchodzili aktualni studenci Wydziału:
Marcin Zelman (Lider zespołu)
Konrad Stankiewicz
Joanna Rachuba
Bożydar Husaim-Sobecki
Kamil Gołuchowski

 

Nominacja profesorska dla naszego pracownika


24 luty 2016

Nominacja Profesorska dla naszego pracownika. W dniu 23.02.2016 r.  prof. dr hab. Iga Rudawska odebrała Nominację Profesorską z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Foto. Eliza Radzikowska-Białobrzewska, Kancelaria Prezydenta RP

Rozprawa doktorska nagrodzona w Konkursie Przewodniczącego KNF


14 październik 2015

KNF traci zaufanie - wGospodarce.pl Rozprawa doktorska p. Roberta Jóźwiaka napisana pod kierunkiem dr hab. prof. US Stefana Grzesiaka zdobyła nagrodę przyznaną w IV edycji Konkursu  o nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

Tytuł nagrodzonej pracy:
Wykorzystanie matematycznych technik decyzyjnych do optymalizacji miejsca i sposobu opodatkowania dochodu.

Relacja z ogłoszenia wyników i wręczenia nagrody

 

mgr Marta Musiał złotą medalistką konkursu na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego


20 wrzesień 2015

W tym roku pierwsze miejsce w konkursie na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego zajęła mgr Marta Musiał z Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych WZiEU. Pani Marta zajmuje się finansami gospodarstw domowych.

 

mgr Marta Musiał wśród laureatów TOP 500 prestiżowego programu TransFormation.doc


06 wrzesień 2015

Mgr Marta Musiał, asystent z Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych WZiEU US,  znalazła się w gronie laureatów TOP 500, prestiżowego programu TransFormation.doc (edycja 2015), programu skupionego na poszukiwaniu kandydatów i rozwoju wśród nich umiejętności współpracy biznesu, gospodarki i nauki.

Podczas dwumiesięcznego procesu rekrutacji, ocenianego jako jeden z najbardziej innowacyjnych w Polsce, wyłoniono najlepszych kandydatów.

Nagrodą w konkursie są dwutygodniowe staże zagraniczne na wiodących uniwersytetach świata z tzw. listy szanghajskiej. Mgr Marta Musiał została zaproszona na staż zagraniczny do University of Alberta w Kanadzie.

Uniwersytet w Albercie znalazł się w Top 5 uniwersytetów w Kanadzie i w gronie TOP 100 najlepszych uniwersytetów na świecie.

 

mgr Małgorzata Zakrzewska z Katedry Makroekonomii US wśród laureatów TOP 500 prestiżowego programu TransFormation.doc


06 wrzesień 2015

Mgr Małgorzata Zakrzewska, asystent z Katedry Makroekonomii, Instytutu Ekonomii,  znalazła się w gronie laureatów TOP 500, prestiżowego programu TransFormation.doc (edycja 2015) , programu skupionego na poszukiwaniu kandydatów i rozwoju wśród nich umiejętności współpracy biznesu, gospodarki i nauki.

Podczas dwumiesięcznego procesu rekrutacji, ocenianego jako jeden z najbardziej innowacyjnych w Polsce, wyłoniono najlepszych kandydatów.

Nagrodą w konkursie są dwutygodniowe staże zagraniczne na wiodących uniwersytetach świata z tzw. listy szanghajskiej.  Mgr Małgorzata Zakrzewska została zaproszona na staż zagraniczny do Uniwersytetu w Wageningen, Holandia.

Uniwersytet w Wageningen to wiodący Uniwersytet na świecie w naukach społecznych. Znalazł się również w gronie TOP 100 najlepszych uniwersytetów na Świecie. Od lat to również najlepsza jednostka uniwersytecka w Holandii.

Mgr Małgorzata Zakrzewska  zaprasza serdecznie wszystkich studentów zainteresowanych tematyką kapitału społecznego, organizacji pozarządowych oraz rozwojem społeczno-gospodarczym do współpracy.

 

Najlepsi naukowcy roku. Zachodniopomorskie Noble wręczone


01 czerwiec 2015

31 maja 2015 r. odbyła się już po raz piętnasty uroczystość wręczenia nagród w konkursie Zachodniopomorskie Noble. W gronie laureatów znalazło się grono przedstawicieli Uniwersytetu Szczecińskiego: prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski, dr hab. Iga Rudawska, prof. US oraz prof. dr hab. Andrzej Witkowski.

Konkurs był organizowany przez Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta Szczecin oraz Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim.

Zachodniopomorski Nobel to prestiżowa nagroda przyznawana naukowcom w ośmiu dyscyplinach naukowych: humanistycznych, medycznych, ekonomicznych, podstawowych, technicznych, rolniczych, o morzu i od 2008 roku – artystycznych. Celem przedsięwzięcia jest promocja najwybitniejszych osiągnięć naukowych dokonywanych przez naukowców województwa zachodniopomorskiego.

Profesor Iga Rudawska z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania otrzymała nagrodę w kategorii nauk ekonomicznych, za monografię Zintegrowana opieka zdrowotna. Podejście relacyjne do obsługi pacjenta jako klienta.

Profesor Mariusz Dąbrowski z Wydziału Matematyczno-Fizycznego został wyróżniony w dziedzinie nauk podstawowych za teoretyczne prace obliczeniowe opisujące osobliwości w kosmologii. Natomiast profesor Andrzej Witkowski z wydziału Nauk o Ziemi jako przedstawiciel zespołu badawczego w składzie: dr Diana Krawczyk, dr Sławomir Dobosz, mgr Chunlian Li, mgr Przemysław Dąbek, odebrał nagrodę w dziedzinie nauk o morzu za interdyscyplinarne badania współczesnych i kopalnych morskich zespołów okrzemkowych, szczególnie pod kątem filogenezy, biogeografii oraz zastosowania w rekonstrukcjach zmian klimatycznych.

Kandydaci do nagrody byli zgłaszani przez rektorów zachodniopomorskich uczelni oraz przez członków Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki. Uhonorowani naukowcy to osoby o najwybitniejszym dorobku w roku 2014. Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Akademii Sztuki w Szczecinie.

O Zachodniopomorskich Noblach także na stronach:

Nauka w Polsce

Szczecin TVP

 

Zachodniopomorski Gryf dla prof. dr hab. Agnieszki Szewczyk


08 marzec 2014

Prof. dr hab Agnieszka  Szewczyk została uhonorowana srebrną Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla rozwoju regionu.

 

Sukces brydżystów Uniwersytetu Szczecińskiego w mistrzostwach Polski


15 marzec 2013

Reprezentacja brydżystów Uniwersytetu Szczecińskiego wywalczyła III miejsce (najwyższe w historii)  wśród wszystkich 25 uczelni podczas XXX Akademickich Mistrzostw Polski w Brydżu Sportowym, które odbyły się w Wilkasach k. Giżycka w dniach 8-9 marca br.

W kategorii uniwersytetów, reprezentacja US zajęła drugą pozycję ustępując tylko Uniwersytetowi Warszawskiemu. Studenci i pracownicy reprezentujący naszą Uczelnię oprócz sukcesów w klasyfikacji ogółem zdobyli również brązowe medale w klasyfikacji uniwersyteckiej w turnieju teamów (W. Bondarewicz, D. Fira, S. Niajko, P. Stężała) oraz w turnieju par (J. Batóg, W. Bondarewicz).

Skład osobowy reprezentacji Uniwersytetu Szczecińskiego:
Jacek Batóg (pracownik WNEiZ),
Wojciech Bondarewicz (student WMF),
Daniel Fira (student WNEiZ),
Wojciech Kaśków (student WPiA),
Rafał Kowalczyk (student WNEiZ),
Radosław Maćczak (student WNEiZ),
Sławomir Niajko (student WMF),
Paweł Stężała (pracownik SWFiS),

 

Pani dr Dorota Skała wygrała konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną


14 styczeń 2013

Pani dr Dorota Skała z Katedry Finansów zajęłą I miejsce w III edycji  konkursu organizowanego przez Narodowy Bank Polski na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną  z  zakresu Ekonomii.

Dyplom za I miejsce w Konkursie

Tytuł zgłoszonej na konkurs pracy: Ocena wyników i profili ryzyka banków europejskich – wpływ czynników behawioralnych

Promotorem pracy był prof. Waldemar Tarczyński.

Artykuły prasowe o Konkursie:

Nagroda za pracę o ryzyku

Markowi Belce spodobał się doktorat szczecinianki

 

Pan dr Piotr Obidziński otrzymał nagrodę specjalną Prezesa ZUS


12 grudzień 2012

W XIII edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej, nagrodę spec­jalną Prezesa ZUS za najlep­szą pracę z zakresu ubez­pieczeń społecznych otrzymał pan dr Piotr Obidziński – pracownik naukowy Katedry Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych.

Tytuł nagrodzonej pracy: Metody iloś­ciowe w bada­niu wpływu zmian czyn­ników otoczenia sys­temu emery­tal­nego na zapotrze­bowanie fun­duszu rez­erwy demograficznej.
pro­mo­tor: dr hab. prof. US Mirosława Gaz­ińska.

W dniu 12 grud­nia 2011 r. w Min­is­terst­wie Pracy i Poli­tyki Społecznej odbyła się uroczys­tość wręczenia nagród i wyróżnień w konkur­sie, a prze­wod­niczyła jej prof. nadzw. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska Dyrek­tor IPiSS, Prze­wod­nicząca Komisji konkursu. W uroczys­tości wzięli udział: Min­is­ter Pracy i Poli­tyki Społecznej — Władysław Kosiniak-Kamysz, Prezes Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych — Zbig­niew Derdz­iuk, lau­reaci i ich pro­mo­torzy oraz członkowie rodzin lau­re­atów, członkowie Komisji konkursu, pra­cown­icy Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych.

 

Chór akademicki WNEiZ US wystąpił podczas Dni Hanzeatyckich w Lüneburgu


2 lipiec 2012

Chór Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, jako jedyny zespół akademicki ze Szczecina wystąpił w ramach Festiwalu Hansa Cantat w trakcie 32. Dni Hanzeatyckich w Lüneburgu, w dniach 30.06-1.07.2012 r.

Program koncertu

W trakcie pobytu w Niemczech, odbywającego się w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2012 roku, Chór WNEiZ był jedynym zespołem akademickim reprezentującym miasto Szczecin w trakcie kilkudniowego cyklu imprez kulturalnych z okazji 600-lecia przystąpienia Lüneburga do grupy miast hanzeatyckich.

Chór wystąpił 30 czerwca o godzinie 18:00 w zabytkowym Kościele p. w. św. Michała, w miejscu, w którym do roku 1707 pracował i śpiewał sam Johann Sebastian Bach.

W programie m. in.: Już się Zmierzcha Wacława z Szamotuł, Viderunt omnes finnes terrae Mikołaja Zieleńskiego, Ige Herouvimy Dmitra Bortniańskiego oraz Ave Maria Javiera Busto.

 

Chór akademicki WNEiZ US zaśpiewał w Filharmonii Berlińskiej


11 kwiecień 2012

Chór Akademicki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego pod batutą dr. Tadeusza Buczkowskiego wystąpił 15 kwietnia 2012 r. w słynnej Filharmonii Berlińskiej wraz z Orkiestrą Symfoniczną Radia Berlin, na zaproszenie światowej sławy Chóru Radia Berlińskiego.

Artykuł prasowy

Berliński Chór co roku organizuje spotkania chórów z kilkunastu państw świata: w tym roku zostały zaproszone zespoły chóralne z Niemiec, Francji, Danii, Włoch oraz jako jedyny z Polski – chór Uniwersytetu Szczecińskiego.

W sali koncertowej Filharmonii Berlińskiej wszystkie zaproszone zespoły wspólnie zaśpiewały jeden utwór – w tym roku jest to Msza d-moll Nelsońska Josepha Haydna. Ponad tysiącu chórzystów akompaniowała Orkiestra Symfoniczna Radia Berlin i muzycy Niemieckiej Filharmonii Smyczkowej.

Koncert poprowadził szef chóru berlińskiego – dyrygent Simon Halsey. Partie solowe wykonali wybitni artyści: robiąca światową karierę polska sopranistka Iwona Sobótka, Ankę Vondung (alt), Dominik Wortig (tenor) i Michael Kupfer (bas). Na organach zagrał Sigurd Brauns.

Uniwersytecki zespół w 2006 roku stworzył dr Tadeusz Buczkowski oraz ówczesny dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – prof. Edward Urbańczyk. Chór koncertuje nie tylko w Szczecinie, ale także w Belgii, Szwajcarii, Niemczech i Francji, na swoim koncie ma wiele prestiżowych nagród. W skład zespołu wchodzą przede wszystkim studenci oraz pracownicy wydziału, a także przedstawiciele innych wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Ogólnopolski sukces Chóru WNEiZ pod dyr. dr T. Buczkowskiego


24 styczeń 2012

Podczas VII Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Chełmnie (styczeń, 2012) Chór Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US pod dyr. dr. Tadeusza Buczkowskiego zdobył nagrodę „Srebrne Pasmo” oraz Puchar Przewodniczącego Miasta Chełmno.

Zobacz:

Nagroda „Srebrne pasmo”

Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Chełmno

 

Nasz Absolwent Bartosz Niegrebecki napisał powieść, która właśnie ukazała się drukiem


09 grudzień 2020

 

Bartosz Niegrebecki jest absolwentem Studiów Podyplomowych Master of Business and Administration Uniwersytetu Szczecińskiego. Wielokrotny zwycięzca rozgrywek Marketplace. Bartosz był dyrektorem finansowym wielu firm w Polsce i na Ukrainie. Pomaga organizacjom osiągnąć zaplanowane cele finansowe poprzez dostarczanie kompetencji w obszarach biznesu, finansów i strategii. Biegacz. Filozof. A przede wszystkim nasz aktywny Absolwent wspierający na co dzień Studium MBA i aktualnych studentów poprzez udział jako negocjator w module Gry biznesowe.

Dziękujemy i gratulujemy.

 

dr Joanna Góralska wśród laureatów Konkursu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce


29 maj 2020

dr Joanna Góralska zdobyła nagrodę II stopnia im. Jerzego Sablika za pracę doktorską pt.: „Organizacja outsorcingu rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw”.

Promotorem pracy jest prof.dr hab. Waldemar Gos.

 

 

Student WNEiZ – Paweł Rogoza wicemistrzem Europy w snookerze


04 czerwiec 2019

Na mistrzostwach Europy 6Reds odbywających się w Serbii, student WNEiZ zdobył tytuł v-ce mistrza Europy.

Więcej o sukcesie »

 

snooker 062019 1 snooker 062019 2

Na foto: Paweł Rogoza z Prezesem WPBSA World Professional Billiards and Snooker Association – Jasonem Fergusonem oraz Prezesem Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego – Piotrem Muratem.

Na foto: Paweł Rogoza z Prezesem WPBSA World Professional Billiards and Snooker Association – Jasonem Fergusonem oraz Prezesem Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego – Piotrem Muratem.

Wcześniej, Paweł Rogoza, student Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, kierunek Finanse i Rachunkowość  został wicemistrzem Polski w snookerze na rok 2019.

W najważniejszym tegorocznym turnieju udział brało 32 najlepszych zawodników w kraju.

XXVII Mistrzostwa Polski w Snookerze  odbywały się 3 – 6 stycznia 2019 r.  w Warszawie.

Więcej »

Absolwentka WNEiZ laureatką Konkursu Prezesa Zarządu GPW


18 grudzień 2017

W dniu 18 grudnia 2017 r. ogłoszono wyniki Konkursu Prezesa Zarządu GPW na najlepsze prace licencjackie i magisterskie nt. rynku kapitałowego. Nagrodę główną za pracę magisterską otrzymała absolwentka WNEiZ mgr Alicja Marcjaniuk.

Tytuł nagrodzonej pracy:
Wpływ leasingu zwrotnego na wartość spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2005-2014.

 

Kapituła konkursu doceniła autorkę za „nowatorskie ujęcie znaczenia wybranych danych z raportów finansowych na wycenę przedsiębiorstw.

Promotorem nagrodzonej pracy była prof. dr hab. Wanda Skoczylas z Katedry Pomiaru Dokonań i Controllingu WNEiZ US.

Więcej informacji o wynikach konkursu »

Warto dodać, że laureatka konkursu jest również wykonawcą w projekcie badawczym „Wpływ transakcji leasingu zwrotnego na wartość rynkową i wyniki finansowe przedsiębiorstw”,  dofinansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki (2015/19/N/HS4/03029), którego kierownikiem jest mgr Mateusz Czerwiński z Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw US.

                                            foto- GPW – Laureaci konkursu w towarzystwie promotorów oraz Prezesa Zarządu GPW dr. Marka Dietla oraz Prezesa Rady Giełdy dr. Wojciecha Nagela

 

Laureaci Konkursu Dziekana WNEiZ za rok 2016-2017


Ogłoszono listę laureatów Konkursu Dziekana WNEiZ na najlepszą pracę magisterską / licencjacką za rok akademicki 2016/2017.

Lista laureatów

 

Sukces studentów Koła Naukowego „Storno” w XVI Konkursie Wiedzy o Rachunkowości


17 kwiecień 2017

W dniach 3-5.04.2017 r. reprezentanci Koła Naukowego Rachunkowości „Storno” z sukcesem wzięli udział w XVI Konkursie Wiedzy z Rachunkowości dla Studentów Szkół Wyższych oraz w XVI Ogólnopolskiej Konferencji Adeptów Rachunkowości.

Koło Naukowe Rachunkowości „Storno” reprezentowali: Joanna Struszewska, Marta Wilk i Piotr Tarnowski.

Pierwszego dnia odbył się konkurs, w którym wzięło udział blisko 80 studentów z całej Polski. Tylko 20 z nich przechodziło do finału, w tym dwójka naszych reprezentantów: Marta Wilk i Piotr Tarnowski, tym samym uzyskali oni tytuł FINALISTÓW.

W kolejnych dniach studenci prezentowali referaty obejmujące tematykę rachunkowości, sprawozdawczości finansowej oraz podatków. Nasza drużyna została wyróżniona za ciekawe zaprezentowanie artykułu pt. 'Wpływ rachunkowości zarządczej na jakość zarządzania przedsiębiorstwem’.

Student WNEiZ przyjęty do grona członków Akademii EFC 2016


20 marzec 2016

Koło Naukowe Finansów i Zarządzania z przyjemnością informuje, że student naszego Wydziału – Pan Marcin Zelman, rekomendowany przez opiekuna KNFiZ, został przyjęty do grona Członków Akademii European Financial Congres 2016.

Informacje na temat działalności Akademii EFC oraz warunków naboru zamieszczono wcześniej na facebooku »

Nabór do Koła Naukowego Finansów i Zarządzania odbywa się w trybie ciągłym. Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o kontakt przez wiadomość prywatną na facebooku, lub mailową wysłaną na adres: michal.grudzinski@wneiz.pl

 

Studenci WNEiZ otrzymali stypendium Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego


16 grudzień 2015

Troje studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US tj. Tomasz Bednarz, Łukasz Chojnowski i Elżbieta Ziółkowska – otrzymało Stypendium Ministra na rok akad. 2015/2016 za wybitne osiągnięcia w nauce.

Elżbieta Ziółkowska i Tomasz Bednarz są członkami Koła Analiz Gospodarczych. Łukasz Chojnowski  był prezesem Koła Naukowego Rachunkowości „Storno”.

W przypadku studentów stypendium wynosi 15 tys. zł.

 

Absolwentka kier. Finanse i Bankowość kieruje Regionalnym Centrum Korporacyjnym PKO BP


15 październik 2015

Od 1 czerwca 2015 r. w fotelu dyrektora Regionalnego Centrum Korporacyjnego PKO Banku Polskiego zasiada pani Małgorzata Wojtczak – absolwentka kierunku Finanse i Bankowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US.

Regionalne Centrum Korporacyjne PKO BP zajmuje się obsługą finansową firm i jednostek samorządu terytorialnego.

Nasza absolwentka jeszcze na studiach w 2000 r. związała się z Raiffeisen Bankiem. Przepracowała w nim 12 lat i przeszła wszystkie szczeble kariery – od przedstawiciela bankowego po dyrektora regionu ds. bankowości korporacyjnej. Później przez dwa lata pracowała w oddziale BNP Paribas w Szczecinie na stanowisku dyrektora centrum finansowego. Wchodziła też w skład Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego Jeremie.

Na podstawie»

 

Student Łukasz Chojnowski wśród laureatów konkursu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce


22 czerwiec 2015

Student Łukasz Chojnowski zdobył nagrodę I stopnia w kategorii prace dyplomowe w konkursie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (edycja XLVI) na najlepsze prace naukowe z dziedziny Rachunkowości.

 

 

I miejsce studentów WNEiZ na konferencji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów


25 październik 2014

Studenci WNEiZ: Łukasz Chojnowski, Justyna Barsaba oraz Patrycja Begier zdobyli I miejsce podczas X Konferencji Naukowo-Zawodowej ’20 lat ustawy o rachunkowości; Kierunki zmian i ich wpływ na sprawozdawczość i rewizję finansową’ , która odbyła się w Poznaniu, w dniu 28.10.2014 r.

Rada Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu po konsultacji z Katedrą Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, spośród referatów napisanych przez studentów przyznała I miejsceŁukaszowi Chojnowskiemu, Justynie Barsabie oraz Patrycji Begier za referat pt.: „Wpływ deregulacji zawodów na działalność biur rachunkowych w Polsce„.

Referat został opublikowany w monografii pokonferencyjnej.

 

Laureaci programu ambasadorskiego „Metro Services PL”


15 marzec 2014

METRO SERVICES Poland Centrum usług Metro Services PL z siedzibą w Szczecinie w procesie rekrutacji przeprowadzonej w styczniu 2014 r. wyłoniło uczestników Programu Ambasadorskiego.

Łukasz Chojnowski – student III roku I stopnia kierunku Finanse i rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Prezes Koła Naukowego Rachunkowości „Storno”.

Patrycja Begier – studentka III roku I stopnia kierunku Finanse i rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Wiceprezes Koła Naukowego Rachunkowości „Storno”.

Agnieszka Łempicka – studentka I roku II stopnia kierunku Ekonomia na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Członek Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „FIFO”.

Metro Services PL jest profesjonalnym centrum księgowym, zapewniającym najwyższej jakości obsługę finansowo-księgową wewnętrznych klientów koncernu.

Metro Services PL zlokalizowane przy ul. Ku Słońcu 67 (Centrum handlowe Ster) rozpoczęło działalność na początku roku 2012. Organizacja dynamicznie się rozwija i będzie sukcesywnie zwiększać zatrudnienie w kolejnych latach działalności.

Program Ambasadorski oparty jest na ścisłej współpracy pomiędzy Metro Services PL a środowiskiem studenckim.

Misją Ambasadora jest przede wszystkim:
• reprezentowanie firmy na swojej uczelni,
• współpraca z Władzami Uczelni, Biurem Karier, organizacjami studenckimi oraz studentami,
• przekazywanie aktualnych informacji odnośnie organizowanych wydarzeń akademickich z udziałem Metro Services,
• promowanie działań Metro Services PL,
• współpraca podczas organizacji targów pracy, spotkań, gościnnych wykładów, itp.

 

Absolwent WNEiZ laureatem konkursu PTE (oddział w Koszalinie)


17 grudzień 2013

Absolwent naszego Wydziału mgr Bartosz Mazurkiewicz otrzymał nagrodę specjalną Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (oddział Koszalin) za pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych.

Tytuł nagrodzonej pracy magisterskiej: Dochody budżetowe z tytuły podatku od nieruchomości na przykładzie wybranych gmin.

Promotorem pracy była Pani prof. dr hab.Kazimiera Winiarska.

List gratulacyjny

 

Prace dyplomowe studentów WNEiZ nagrodzone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce


03 lipiec 2012

SKwP Zarząd Główny i Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznali nagrody z dziedziny Rachunkowości studentom WNEiZ: Sylwii Terebeckiej i Arielowi Burkowi.

Sylwia Terebecka otrzymała nagrodę I stopnia za pracę dyplomową pt. „Różnice kursowe w świetle prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego”, napisaną pod kierunkiem dr Tomasza Kufla

Ariel Burek otrzymał nagrodę II stopnia za pracę dyplomową pt. „Model rachunkowości zarządczej w jednostce gospodarczej na przykładzie firmy 2×3 S.A.”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Marii Hass-Symotiuk, prof. US.

 

Sukces studentów WNEiZ w finale KARIOSFERY 2012


16 kwiecień 2012

Finał KARIEROSFERY zakończył się sukcesem naszych studentów. W kategorii Zarządzanie Infrastrukturą IT Pan Dariusz Nowak student I roku Informatyki i Ekonometrii zajął III miejsce, zaś Pan Piotr Kalbarczyk student III roku Zarządzania i I roku ZiIP zajął VI miejsce.

Pan Dariusz Nowak, student I roku Informatyki i Ekonometrii, został tegorocznym finalistą konkursu KARIEROSFERA w dziedzinie Zarządzanie Infrastrukturą IT, uzyskał wynik 69 pkt. i tym samym trafił do finałowej 70. najlepszych uczestników z całej Polski (startowało ok. 5 tysięcy kandydatów).
W finale zajął III Miejsce.

Pan Piotr Kalbarczyk student III roku Zarządzania i I roku ZiIP z naszego wydziału – również startował z dziedziny Zarządzanie Infrastrukturą IT i uzyskał 56 pkt.
W finale zajął VI Miejsce.

Rozstrzygnięcie konkursu „Debiut Naukowy 2011”


05 marzec 2012

Konkurs organizowany przez Biuro Parlamentarne prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka na innowacyjny artykuł, esej w ramach projektu Debiut Naukowy 2011, którego tematem przewodnim jest Zrównoważony rozwój został rozstrzygnięty. Rada Naukowa zakwalifikowała do publikacji artykuł Elżbiety Szarugi – magistrantki prof. US dr hab. B. Kryk.

Organizatorem konkursu jest Biuro Parlamentarne prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka we współpracy z PWSZ w Raciborzu oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych z Ukrainy.

W tegorocznej edycji nadesłano ok. 300 artykułów z różnych dziedzin. Prace zostały nadesłane przez magistrantów i doktorantów z kilkudziesięciu najważniejszych uczelni w Polsce, w tym z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz z kilku uczelni wyższych z Ukrainy (głównie Kijów, Żytomierz, Czerkasy).

Konkurs zakończy się międzynarodową konferencją naukową, która odbędzie się 2 kwietnia 2012 r. w Warszawie, z udziałem wielu naukowców i gości, z Przewodniczącym Rady Naukowej prof. dr hab. inż. Jerzym Buzkiem. Z tej okazji zostanie wydana publikacja, tj. recenzowane sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej. Znajdzie się w niej około 50 artykułów, z czego 28 zostało napisanych przez studentów z polskich uczelni. Autorzy artykułów zakwalifikowanych do publikacji zaprezentują swój punkt widzenia na dany problem podczas międzynarodowej konferencji w Warszawie.

Rada Naukowa do publikacji zakwalifikowała artykuł Elżbiety Szarugi – magistrantki prof. US, dr hab. B. Kryk.

 

III miejsce US w Akademickich Mistrzostwach Polski w Brydżu Sportowym


31 styczeń 2012

Podobnie jak w ubiegłym roku drużyna Uniwersytetu Szczecińskiego w części reprezentowana przez WNEiZ zajęła po zaciętej rywalizacji III miejsce w Klasyfikacji Uniwersytetów podczas Akademickich Mistrzostw Polski w Brydżu Sportowym w Krakowie, w styczniu 2012 r.

Naszą drużnę reprezentowali studenci: Wojciech Bondarewicz (WMF), Maciej Chrobot (WNEiZ), Daniel Fira (WNEiZ), Piotr Kalinowski (WNEiZ), Wojciech Kaśków (WPiA), Krzysztof Pakuła (WNEiZ), Karol Piotruś (WNEiZ) oraz dr hab. Jacek Batóg (pracownik naukowy WNEiZ).
 

Studenci WNEiZ finalistami konkursu


18 styczeń2012

Sukces studentów II stopnia kierunku Ekonomia (specjalność: Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw). W konkursie PricewaterhouseCoopers – PWC Experience, (z trzech dziedzin: Doradztwo transakcyjne, Audyt oraz Podatki) nasza uczelnia reprezentowana była przez trójkę studentów, dwóch w dziedzinie Doradztwa i jeden Audytu. Zajęli oni wraz ze swoimi zespołami 2,3,4 miejsca. Mateusz Szewczyk został oficjalnie wyróżniony w gronie finalistów. Wiedza i praca pozostałych, Filipa Tomczaka oraz Marcina Kaczorowskiego, również została doceniona i w konsekwencji całej trójce zaproponowano praktyki.

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce nagradza studentkę WNEiZ


06 listopad 2011

SKwP

 

Mgr Justyna Niewiada otrzymała nagrodę III stopnia w Konkursie na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości. Nagroda przyznana została przez Zarząd Główny i Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Promotorem pracy jest dr hab. prof. US Waldemar Gos.

 

Studenci WNEiZ laureatami Ogólnopolskich Dni Rachunkowości


12 wrzesień 2011

Koło Naukowe Rachunkowości

Członkowie Koła Naukowego Rachunkowości : Sylwia Terebecka, Magdalena Łoś, Miłosz Mirowski zajęli drugie miejsce w II Ogólnopolskich Dniach Rachunkowości’2011 z zakresu poświęconemu podatkowi od towarów i usług.

 

Prezydent  Miasta Szczecin nagrodził studenta WNEiZ


22 czerwiec 2011

logo Praca magisterska Marka Malucha pt.: „Wykorzystanie metod optymalizacyjnych do analizy scenariuszy zmian w komunikacji szynowej” napisana pod kierunkiem dr hab. prof. US Stefana Grzesiaka uzyskała nagrodę Prezydenta Miasta Szczecina w konkursie na najlepszą pracę magisterską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za rok 2010.

 

Student WNEiZ zwyciężył w konkursie „Moneta Platina”


11 maj 2011

Moneta Platina

 

Student III r. studiów I st. – Mateusz Szewczyk, zajął I miejsce w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Moneta Platina. Gala finalowa konkursu odbyła się 10 maja 2011 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Wyróżniona praca magisterska studentki WNEiZ


28 październik 2010

PTE Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Koszalinie wyróżnił pracę magisterską Pani Justyny Kołodyńskiej przygotowaną pod kierunkiem prof. Jolanty Iwin-Garzyńskiej pt: „Zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwie na przykładzie ZZE Unikon w Białogardzie”.

List gratulacyjny

 

Najlepsi stratedzy studiują w Szczecinie


29 kwiecień 2010

MBA 30 kwietna 2010 r. dobiegła końca piąta edycja ogólnopolskiej rozgrywki TEES-6, gry symulacyjnej, w której wzięły udział najważniejsze i najsilniejsze ośrodki akademickie w Polsce, prowadzące studia MBA.

Zwyciężyli słuchacze MBA Uniwersytetu Szczecińskiego w składzie: Radosław Sielski, Paweł Tarczewski, Olgierd Geblewicz, Grzegorz Benda. To kolejny sukces Programu MBA US, którego słuchacze po raz drugi w historii sięgnęli po laury tak prestiżowego konkursu, pokonując między innymi zespoły reprezentujące Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Zobacz także ⇒ Studenci MBA US – laureaci konkursu

 

Sukces Studentów MBA w IV Edycji Ogólnopolskiej Gry Symulacyjno Decyzyjnej 'TEES-6′


24 kwiecień 2009

MBA Studenci XIII edycji MBA US zwyciężyli w IV edycji ogólnopolskiej symulacyjnej gry decyzyjnej TEES-6. W rozgrywce pokonali między innymi zespoły reprezentujące Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. To pierwszy taki sukces w historii Programu MBA Uniwersytetu Szczecińskiego.

List gratulacyjny

Zwycięzcami tegorocznej rozgrywki zostali słuchacze XIII edycji Programu MBA US w składzie Arkadiusz Burnos (kapitan zespołu), Piotr Cejnóg, Kamila Czarnecka, Krzysztof Kruk oraz Katarzyna Petz. To największy dotychczasowy sukces Programu MBA US, którego słuchacze po raz pierwszy w historii sięgnęli po laury tak prestiżowego konkursu.

Jak podkreślił, wręczając laureatom nagrody Jego Magnificencja prof. dr hab. Roman Niestrój Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, tegoroczna rozgrywka stała na wyjątkowo wysokim poziomie co świadczy przede wszystkim o wiedzy oraz doświadczeniu uczestników.

Zwycięzcy odebrali także gratulacje od władz Uniwersytetu Szczecińskiego. – Cieszymy się, że jesteśmy autorami tak ważnego sukcesu. Miło nam także, że został on doceniony przez władze Uczelni – powiedział kapitan zespołu Arkadiusz Burnos przekazując pamiątkową statuetkę JM Rektorowi US.

Strategiczna Gra Symulacyjna „TEES-6” prowadzona jest przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK i w całości odbywa się w środowisku wirtualnym. Pozwala to na wzięcie w niej udziału słuchaczom Programów MBA z całej Polski, co zwiększa atrakcyjność rozgrywki oraz wpływa na integrację środowiska MBA w Polsce.

Zobacz także gra TEES-6 i uczestnicy MBA US