Katedra Ekonometrii i Statystyki

ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

tel. 91 444 21 21 | e-mail: barbara.zaorska@usz.edu.pl

Kierownik Katedry: dr hab. Mariusz Doszyń, prof. US

  • analiza rynku nieruchomości
  • prognozowanie gospodarcze
  • modelowanie decyzyjne i ekonometryczne w gospodarce
  • zastosowanie metod ilościowych w przedsiębiorstwie
  • analiza procesów demograficznych
  • klasyfikacja obiektów społeczno-gospodarczych (m.in. budowa rankingów)
  • badania ankietowe – konstrukcja ankiet i analiza danych
  • wykorzystanie metod ilościowych na rynku kapitałowym
  • monitorowanie i prognozowanie rynku pracy
  • zastosowanie dyskretnych i ciągłych układów dynamicznych w ekonomii

 

 

dr hab. Mariusz Doszyń, prof. US - Kierownik Katedry

Stanowisko  Profesor US
Jednostka   Katedra Ekonometrii i Statystki
Pokój nr   225
Tel.   91 444 19 55
E-mail   mariusz.doszyn@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Ekonometria, prognozowanie procesów gospodarczych, zastosowanie metod ilościowych na rynku nieruchomości, wycena nieruchomości, ekonomiczna teoria skłonności ludzkich, statystyka (opisowa i matematyczna), teoria prawdopodobieństwa, analiza wielowymiarowa, ekonomia matematyczna, demografia. 
Publikacje  

dr Paweł Baran

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Ekonometrii i Statystki
Pokój nr   320
Tel.   91 444 19 94
E-mail   pawel.baran@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Obszary badawcze: Statystyka handlu zagranicznego; pomiar ubóstwa energetycznego; automatyczna korekta rekordów w bazach danych; modele w analizie ryzyka celnego i podatkowego. Metody: statystyczne analizy wielowymiarowe; machine learning; sztuczne sieci neuronowe. 
Publikacje  

mgr inż. Marcin Bas

Stanowisko  Wykładowca
Jednostka   Katedra Ekonometrii i Statystki
Pokój nr   230
Tel.   91 444 19 49
E-mail   marcin.bas@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe    
Publikacje  

dr Barbara Batóg

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Ekonometrii i Statystki
Pokój nr   315
Tel.   91 444 19 78
E-mail   barbara.batog@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Statystyka, ekonometria, prognozowanie, analiza szeregów czasowych, analizy regionalne, analizy przestrzenne, analizy wielowymiarowe.
Publikacje  

dr hab. Jacek Batóg, prof. US

Stanowisko  Profesor US
Jednostka   Katedra Ekonometrii i Statystki
Pokój nr   219
Tel.   91 444 21 21
E-mail   jacek.batog@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Teoretyczne aspekty i praktyczne aplikacje statystyki, ekonometrii i analiza wielowymiarowych, ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, rozwoju i wzrostu gospodarczego, konwergencji dochodowej, wydajności pracy, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, strategii rozwoju, oceny koniunktury gospodarczej, zadłużenia publicznego, wspomagania decyzji inwestycyjnych oraz analizy ryzyka kredytowego. 
Publikacje  
Strona www  

dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, prof. US

Stanowisko  Profesor US
Jednostka   Katedra Ekonometrii i Statystki
Pokój nr   315
Tel.   91 444 19 78
E-mail   beata.bieszk-stolorz@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Metody ilościowe w naukach społeczno-ekonomicznych, analiza historii zdarzeń, analiza trwania (przeżycia), metody matematyczne w ekonomii, finansach i zarządzaniu, matematyka finansowa i aktuarialna, ekonometria, statystyka, rynek pracy.
Publikacje  

dr Krzysztof Dmytrów

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Ekonometrii i Statystki
Pokój nr   320
Tel.   91 444 19 94
E-mail   krzysztof.dmytrow@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Badania operacyjne, gospodarka magazynowa, kompletacja produktów w magazynie, wielokryterialne podejmowanie decyzji, wielowymiarowa analiza statystyczna, metody i zastosowania statystyki matematycznej, nieklasyczne metody statystyczne.
Publikacje  

dr hab. Iwona Foryś, prof. US

Stanowisko  Profesor US
Jednostka   Katedra Ekonometrii i Statystki
Pokój nr   214
Tel.   91 444 19 64
E-mail   iwona.forys@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Mikroekonometria, matematyka finansowa, matematyka ubezpieczeniowa, wykorzystanie metod ilościowych w analizie zjawisk ekonomiczno-społecznych, procesy społeczno-ekonomiczne na rynkach regionalnych, ekonomika rynku nieruchomości, wycena nieruchomości, pośrednictwo na rynku nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, gospodarka nieruchomościami, gospodarka mieszkaniowa, planowanie przestrzenne, facility management, ocena projektów inwestycyjnych.
Publikacje  

mgr Michał Frej

Stanowisko  Wykładowca
Jednostka   Katedra Ekonometrii i Statystki
Pokój nr   230
Tel.   91 444 19 49
E-mail   michal.frej@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe    
Publikacje  

dr Anna Gdakowicz

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Ekonometrii i Statystki
Pokój nr   218
Tel.   91 444 19 33
E-mail   anna.gdakowicz@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Rynek nieruchomości – jego analiza, diagnoza i prognoza, przy wykorzystaniu metod ilościowych. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami. Wykorzystanie metod statystyczno-ekonometryczno oraz metod klasyfikacji i analizy danych w badaniach rynkowych. Badania ankietowe. 
Publikacje  

dr Sebastian Gnat

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Ekonometrii i Statystki
Pokój nr   320
Tel.   91 444 19 94
E-mail   sebastian.gnat@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Analiza rynku nieruchomości, pomiar determinant wartości nieruchomości, masowa wycena nieruchomości, zastosowania metod ilościowych na rynku nieruchomości, ekonometria przestrzenna, zastosowania języka Python w analizie danych, uczenie maszynowe i statystyczne.
Publikacje  

 

 

dr hab. Małgorzata Guzowska, prof. US

Stanowisko  Profesor US
Jednostka   Katedra Ekonometrii i Statystki
Pokój nr   319
Tel.   91 444 19 88
E-mail   malgorzata.guzowska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Ciągłe i dyskretne układy dynamiczne oraz ich zastosowanie w ekonomii. Stochastyczne równania różnicowe. Metody numeryczne w ekonomii. Analizy demograficzne oraz społeczno-ekonomiczne. Analiza efektywności i wydajności w sektorze publicznym. Ewolucyjna teoria gier. Ekonomia behawioralna. 
Publikacje  
Strona www  

mgr Krzysztof Heberlein

Stanowisko   Wykładowca
Jednostka   Katedra Ekonometrii i Statystki
Pokój nr   217
Tel.   91 444 19 66
E-mail   krzysztof.heberlein@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Naukowo zajmuje się geometrycznymi własnościami funkcyjnych przestrzeni Banacha, głównie: jednostajną nie – ln (1), jednostajną i zwykłą wypukłością, nie – kwadratowością (globalnie i lokalnie) oraz rolą przestrzeni w procesach społeczno-ekonomicznych w strukturach regionalnych. W szczególności modelowaniem przestrzennym czynników wzrostu gospodarczego.
Publikacje  

prof. dr hab. Józef Hozer

Stanowisko   Profesor
Jednostka   Katedra Ekonometrii i Statystki
Pokój nr   220
Tel.   91 444 21 21
E-mail   jozef.hozer@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Epistemologiczne problemy modelowania zjawisk ekonomicznych, pięciokąt sił sprawczych, cztery rodzaje prawidłowości, skłonności w procesie gospodarowania, zasada quantum satis, modelowanie działalności przedsiębiorstwa, model gospodarczy przedsiębiorstwa, wycena wartości przedsiębiorstwa, wycena wartości nieruchomości.
Publikacje  

dr hab. Marta Hozer-Koćmiel

Stanowisko   Adiunkt
Jednostka   Katedra Ekonometrii i Statystki
Pokój nr   232
Tel.   91 444 19 65
E-mail   marta.hozer-kocmiel@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Zastosowanie metod statystycznych do badania zjawisk ekonomicznych, społecznych i demograficznych, takich jak alokacja czasu ludności; nieodpłatna praca domowa i jej znaczenie ekonomiczne; różnice, podobieństwa i różnorodności pomiędzy kobietami i mężczyznami w wymiarze ekonomicznym. 
Publikacje  

dr hab. Sebastian Kokot, prof. US

Stanowisko   Profesor US
Jednostka   Katedra Ekonometrii i Statystki
Pokój nr   325
Tel.   91 444 19 28
E-mail   sebastian.kokot@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Rynek nieruchomości, gospodarka nieruchomościami, zastosowanie metod ilościowych w analizach rynku nieruchomości, wycena nieruchomości
Publikacje  

dr Henryk Kowgier

Stanowisko   Adiunkt
Jednostka   Katedra Ekonometrii i Statystki
Pokój nr   217
Tel.   91 444 19 66
E-mail   henryk.kowgier@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Ekonomia matematyczna, ekonometria, addytywna teoria liczb, statystyka, rachunek prawdopodobieństwa, zastosowanie procesów stochastycznych, układów dynamicznych i fraktali w ekonomii, badanie modeli równowagi w ekonomii.
Publikacje  

dr Wojciech Kuźmiński

Stanowisko   Adiunkt
Jednostka   Katedra Ekonometrii i Statystki
Pokój nr   218
Tel.   91 444 19 33
E-mail   wojciech.kuzminski@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Prognozowanie gospodarcze, wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, gospodarka regionalna, ekonomika rolnictwa, gospodarka morska.
Publikacje  

dr hab. Christian Lis, prof. US

Stanowisko   Profesor US
Jednostka   Katedra Ekonometrii i Statystki
Pokój nr   024
Tel.   91 444 21 44
E-mail   christian.lis@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Zastosowania modeli ekonometrycznych i algorytmów w procesie masowej wyceny nieruchomości, badania nad problematyką ubóstwa i dobrobytu, teorie wzrostu i konwergencji gospodarczej, problematyka estymacji wartości dodanej brutto gospodarki morskiej w Polsce, analizy kosztów-korzyści (AKK) społeczno-ekonomicznych dla inwestycji w infrastrukturę transportową oraz problematyka znaczenia losowości w ekonomii. 
Publikacje  

dr hab. Iwona Markowicz, prof. US

Stanowisko   Profesor US
Jednostka   Katedra Ekonometrii i Statystki
Pokój nr   316
Tel.   91 444 19 73
E-mail   iwona.markowicz@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Zastosowanie metod ilościowych w analizach społeczno-ekonomicznych – analiza trwania (przeżycia), analiza danych jakościowych, modelowanie parametryczne, nieparametryczne i semiparametryczne zjawisk społeczno-ekonomicznych (trwanie firm, rynek pracy itp.), metody klasyfikacji, porządkowania liniowego.
Publikacje  

dr Magdalena Mojsiewicz

Stanowisko   Adiunkt
Jednostka   Katedra Ekonometrii i Statystki
Pokój nr   319
Tel.   91 444 19 98
E-mail   magdalena.mojsiewicz@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Demografia, modele czasu trwania, modelowanie wartości skrajnych w zagadnieniach demograficznych, modele migracji, metoda reprezentacyjna, próby losowe i nielosowe, metody imputacji, statystyka małych obszarów, ocena nieparametryczna rozkładów w kontekście wartości skrajnych.
Publikacje  

dr Ewa Putek-Szeląg

Stanowisko   Adiunkt
Jednostka   Katedra Ekonometrii i Statystki
Pokój nr   212
Tel.   91 444 19 63
E-mail   ewa.putek-szelag@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Wykorzystywanie metod ilościowych, przestrzennych do opisywania zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości. Zastosowanie metody      dyskryminacyjne i wielowymiarowej analizy porównawczej do klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Wykorzystywanie metod  ekonometryczno-statystycznych w badaniach marketingowych i rynkowych. Procesy zarządzania nieruchomościami.
Publikacje  

dr Dominik Rozkrut

Stanowisko   Adiunkt
Jednostka   Katedra Ekonometrii i Statystki
Pokój nr   223
Tel.   91 444 19 47
E-mail   dominik.rozkrut@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Data science, big data, data stewardship, statystyka publiczna, statystyka nauki, techniki, innowacji, społeczeństwa informacyjnego, innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw, statystyka transportu i gospodarki morskiej, metody klasyfikacji i analizy danych.
Publikacje  

dr Monika Rozkrut

Stanowisko   Adiunkt
Jednostka   Katedra Ekonometrii i Statystki
Pokój nr   223
Tel.   91 444 19 47
E-mail   monika.rozkrut@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Statystyczne metody pomiaru społeczeństwa informacyjnego, metody klasyfikacji i analizy danych, cyfrowe kompetencje społeczeństwa, statystyka ochrony zdrowia.
Publikacje  

dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US

Stanowisko   Profesor US
Jednostka   Katedra Ekonometrii i Statystki
Pokój nr   223
Tel.   91 444 19 47
E-mail   malgorzata.tarczynska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Metody ilościowe na rynku finansowym i w gospodarce, rynki kapitałowe, analiza fundamentalna, analiza portfelowa, teoria dywersyfikacji ryzyka, zarządzanie ryzykiem, analiza finansowa, statystyczna analiza danych, wielowymiarowa analiza porównawcza, ekonometria, statystyka.
Publikacje  
Strona www