Katedra Ekonometrii i Statystyki


Lp. Temat współpracy Osoba do kontaktu Tel. kontaktowy e-mail
1 Gospodarka nieruchomościami. prof. I. Foryś,
prof. S.Kokot,
prof. M. Doszyń,
dr S. Gnat
91 444 19 64
91 444 19 28
91 444 19 55
91 444 19 94
iwona.forys@usz.edu.pl
sebastian.kokot@usz.edu.pl
mariusz.doszyń@usz.edu.pl
sebastian.gnat@usz.edu.pl
2 Wycena przedsiębiorstw. prof. Ch. Lis,
dr Wojciech Kuźmiński
91 444 21 44
91 444 19 33

 

christian.lis@usz.edu.pl
wojciech.kuzminski@usz.edu.pl
3 Prognozowanie zjawisk gospodarczych. prof. M. Doszyń,
dr B. Batóg,
dr K. Dmytrów
91 444 21 06
91 444 19 78
91 444 19 94
mariusz.doszyn@usz.edu.pl
barbara.batog@usz.edu.pl
krzysztof.dmytrow@usz.edu.pl
4 Strategie rozwoju i ewaluacja strategii. dr A. Gdakowicz, dr M. Mojsiewicz, dr P. Baran 91 444 19 33
91 444 19 98
91 444 19 94
anna.gdakowicz@usz.edu.pl
magdalena.mojsiewicz@usz.edu.pl
pawel.baran@usz.edu.pl
6 Analizy statystyczne. prof. B. Bieszk-Stolorz,
prof. I. Markowicz, dr M. Mojsiewicz, dr P. Baran,
dr M. Rozkrut

 

91 444 19 78
91 444 19 73
91 444 19 98
91 444 19 94
91 444 19 47

 

.beata.bieszk-stolorz@usz.edu.pl
iwona.markowicz@usz.edu.pl
magdalena.mojsiewicz@usz.edu.pl
pawel.baran@usz,edu.pl
monika.rozkrut@usz.edu.pl

 

7 Ekspertyzy ekonomiczne. prof. J. Batóg,
prof. Ch. Lis,
prof. M. Doszyń
91 444 21 21
91 444 21 44
91 444 19 55
jacek.batog@usz.edu.pl
christian.lis@usz.edu.pl
mariusz.doszyn@usz.edu.pl
8 Studia wykonalności, oceny efektywności inwestycji,
ekonomiczne i społeczne skutki inwestycji.
prof. J. Batóg,
prof. Ch. Lis
91 444 21 21
91 444 21 44
jacek.batog@usz.edu.pl
christian.lis@usz.edu.pl

 

Katedra Ekonomii


Lp. Temat współpracy Osoba do kontaktu Tel. kontaktowy e-mail
1 Przedsiębiorczość w ujęciu korporacyjnym
(intraprzedsiębiorczość) z wykorzystaniem analizy
determinantów ekonomicznych i genetycznych
dr hab. Tomasz
Bernat prof US
91 444 20 93 tomasz.bernat@usz.edu.pl
2

Diagnoza sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Analiza ekonomiczna finansowa podmiotów gospodarczych.

Przygotowanie finansowych aspektów finansowych biznes planu (analiza finansowa).

Wspomaganie decyzji finansowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

dr Edyta
Mioduchowska-Jaroszewicz
Służbowy:
91 444 20 24
Kom.:
728 817 375

 

edyta.mioduchowska-jaroszewicz@usz.edu.pl

3 Kreatywność i innowacyjność zespołów badawczych (projekty). mgr Joanna Kowalik 514595141 joanna.kowalik@usz.edu.pl
4 Analiza zachowań konsumentów; Jakość życia, Analiza ekonomiczno-finansowa; Analiza rynku pracy dr Agnieszka
Bretyn
91 444 21 06 agnieszka.bretyn@usz.edu.pl
5 Kapitał społeczny jednostek samorządu terytorialnego, partycypacja społeczna i polityczna,
analiza rozwoju społecznego – gospodarczego regionu; ocena poziomu kapitału społecznego regionu, społeczności i organizacji, kompetencje transferowalne.
mgr Małgorzata
Zakrzewska
502 11 00 94 malgorzata.zakrzewska@usz.edu.pl
6

Wykorzystanie eksperymentów ekonomicznych w analizie zachowań jednostek.

Makroekonomiczne otoczenie podmiotów gospodarczych.

dr Piotr
Szkudlarek 

91 444 20 94

 

piotr.szkudlarek@usz.edu.pl

 

 

Katedra Finansów i Bankowości


Lp. Temat współpracy Osoba do kontaktu Tel. kontaktowy e-mail
1 Wycena przedsiębiorstw, wycena udziałów i akcji, wycena szkód i utraconych korzyści, ocena efektywności inwestycji, planowanie finansowe, biznesplany, analiza ryzyka, analiza ekonomiczno-finansowa, budżetowanie, rachunkowość zarządcza

dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US

91 444 1826 tomasz.wisniewski@usz.edu.pl
2

Usługi konsultingowe w obszarze finansów korporacyjnych (m.in. wycena przedsiębiorstw, ocena efektywności inwestycji, analiza ryzyka, tworzenie i wsparcie we wdrażaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw i planów restrukturyzacji, tworzenie biznesplanów, etc.)

mgr Marcin Pawlak

91 444 2015

 

marcin.pawlak@usz.edu.pl

3

Możliwość współpracy z instytucjami edukacyjnymi, instytucjami konsumenckimi, organizacjami pozarządowymi z zakresu finansów osobistych, edukacji finansowej, bezpieczeństwa finansowego, ochrony konsumenta, nadmiernego zadłużenia i niewypłacalności konsumentów.

dr hab. Beata Świecka, prof. US

91 444 1829 beata.swiecka@usz.edu.pl
4

Wycena przedsiębiorstw, strategie rozwoju i restrukturyzacja (w tym pre-pack), wycena aktywów niematerialnych, szacowanie szkód i utraconych korzyści, due diligence, ocena projektów inwestycyjnych.

prof. dr hab. Dariusz Zarzecki

603 910 910

dariusz.zarzecki@usz.edu.pl

 

Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych


Lp. Temat współpracy Osoba do kontaktu Tel. kontaktowy e-mail
1 Badania nad ekonomicznymi konsekwencjami pandemii.  Ocena efektywności i skuteczności działań monetarnych i fiskalnych dr Waldemar Aspadarec Służbowy 91 444 19 54
Kom 602 456 246
waldema.aspadarec@usz.edu.pll
2

Przestępczość ubezpieczeniowa.

Identyfikacja, Narzędzia, pomiar zjawiska, w tym programy prewencyjne

dr hab. prof. US Anna Bera

dr Dariusz Pauch

 

91 444 19 08

Prywatny

608 098 280

 

 anna.bera@usz.edu.pl

dariusz.pauch@usz.edu.pl

 

3 Pośrednictwo ubezpieczeniowe

dr hab. prof. US Anna Bera

dr Dariusz Pauch

91 444 19 08

Prywatny

608 098 280

 

 anna.bera@usz.edu.pl

dariusz.pauch@usz.edu.pl

 

4 Prace badawczo – rozwojowe mikro i małych przedsiębiorstw

dr hab. prof. US Anna Bera

dr Dariusz Pauch

91 444 19 08

Prywatny

608 098 280

 

 anna.bera@usz.edu.pl

sariusz.pauch@usz.edu.pl

 

5 Przeprowadzeniu Due Diligence od strony kupującego jak i sprzedającego dr Paweł Stępień 660 455 593 pawel.stepien@usz.edu.pl
6 Restrukturyzacja dr Paweł Stępień 660 455 593 pawel.stepien@usz.edu.pl
7 Projektowanie jednostek gospodarczych; modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych; zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie dr hab. Anna Turczak, prof. US 91 444 19 07 anna.turczak@usz.edu.pl
8 Metody analizy ekonomicznej; ocena kondycji finansowej podmiotu; rachunek opłacalności projektów; narzędzia rachunkowości zarządczej dr hab. Anna Turczak, prof. US 91 444 19 07 anna.turczak@usz.edu.pl
9 Metody badawcze wykorzystywane w ekonomii, finansach i zarządzaniu; przeprowadzanie analiz i stawianie diagnoz w oparciu o dane ilościowe; prognozowanie i symulacja dr hab. Anna Turczak, prof. US 91 444 19 07 anna.turczak@usz.edu.pl
10 Zarządzanie zmiana i plan wyjścia z kryzysu (podmioty sektora publicznego i prywatnego), zrównoważone finansowanie, zrównoważone modele biznesu. dr hab. prof. US Magdalena Zioło

91 444 19 60

 

magdalena.ziolo@usz.edu.pl

 

11 Restrukturyzacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego, zarządzanie długiem, elastyczne finansowanie przedsięwzięć prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak 91 444 21 98 beata.filipiak@usz.edu.pl
12 Przygotowanie przedsięwzięć w PPP i w postępowaniu koncesyjnym prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak 91 444 21 98 beata.filipiak@usz.edu.pl

 

Katedra Rachunkowości


Lp. Temat współpracy Osoba do kontaktu Tel. kontaktowy e-mail
1
 • analiza i projektowanie planu kont,
 • analiza i opracowanie polityki rachunkowości,
 • analiza i projektowanie zasad rozliczania kosztów w jednostce,
 • doradztwo przy sporządzaniu sprawozdań niefinansowych,
 • projektowanie systemu rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controlingu
prof. dr hab. Waldemar Gos 91 444 19 70 waldemar.gos@usz.edu.pl
2

Opracowywanie i wdrażanie:

 • programów naprawczych, optymalizacyjnych, restrukturyzacyjnych oraz rozwojowych,
 • strategii oraz planów strategicznych,
 • controllingu w przedsiębiorstwie,
 • biznes planów, planów finansowych,
 • budżetowania w przedsiębiorstwie,
 • Ballanced Scorecard (BSC) oraz systemów motywacyjnych opartych na BCS;
 • Doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa;
 • Analizy ekonomiczno-finansowe działalności przedsiębiorstwa

dr Wojciech Naruć

91 444 19 69

 

wojciech.naruc@usz.edu.pl

3
 • Wsparcie w pozyskaniu środków pomocowych związanych z łagodzeniem skutków pandemii COVID – 19
 • Audyt niewypłacalności
 • Audyt podatkowy,
 • Audyt wewnętrzny jednostek sektora finansów publicznych,
 • Wsparcie w przygotowanie procedur w zakresie raportowania schematów podatkowych,
 • Oceny efektywności realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
dr hab. Tomasz Strąk, prof. US 570 088 799 tomasz.strak@usz.edu.pl
4 Nowe technologie i urządzenia mobilne dr Adam Lulek 798 382 479 adam.lulek@usz.edu.pl
5

Doradztwo i szkolenia w obszarach:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • organizacja rachunkowości,
 • inwentaryzacja,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • rachunkowość zarządcza i controlling,
 • pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa,
 • zarządzenie finansami

dr hab. Beata Sadowska, prof. US

501 428 049 beata.sadowska@usz.edu.pl

 

Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki


Lp. Temat współpracy Osoba do kontaktu Tel. kontaktowy e-mail
1 Pomiar stopnia rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk 91 444 18 38 agnieszka.szewczyk@usz.edu.pl
2 Zastosowanie metod ekonomii behawioralnej w badaniu zachowań konsumentów

dr Agata Wawrzyniak

dr Barbara Wąsikowska

501 068 245

697 230 872

agata.wawrzyniak@usz.edu.pl

barbara.wasikowska@usz.edu.pl

3

Badania eye trackingowe oraz biometryczne w zakresie:  badanie użyteczności stron internetowych; badania ergonomii stron WWW;

percepcji bodźców wzrokowych, relacji między formą informacji a sposobem jej postrzegania;

badanie komunikatów reklamowych, zoptymalizowanie przekazu reklamowego oraz wybrania najlepszego wariantu projektowego;

badanie reakcji emocjonalnych związanych z bodźcami wzrokowymi i słuchowymi.

 

dr Agata Wawrzyniak

dr Barbara Wąsikowska

501 068 245

697 230 872

agata.wawrzyniak@usz.edu.pl

barbara.wasikowska@usz.edu.pl

4 Analiza danych ekonomicznych z zastosowaniem metod ekonomii behawioralnej

dr Agata Wawrzyniak

dr Barbara Wąsikowska

501 068 245

697 230 872

agata.wawrzyniak@usz.edu.pl

barbara.wasikowska@usz.edu.pl

5 Analiza danych ekonomicznych  metodami sztucznej inteligencji i symulacji wieloagentowej

dr Agata Wawrzyniak

dr Barbara Wąsikowska

850 106 8245

697 230 872

agata.wawrzyniak@usz.edu.pl

barbara.wasikowska@usz.edu.pl

6 Symulacja wieloagentowa w modelowaniu systemów społeczno-ekonomicznych

dr Agata Wawrzyniak

 

501 068 245

 

agata.wawrzyniak@usz.edu.pl

 

7 Analiza, projektowanie i doskonalenie procesów biznesowych dr Tomasz Łukaszewski   tomasz.lukaszewski@usz.edu.pl
8 Doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania projektami dr Tomasz Łukaszewski   tomasz.lukaszewski@usz.edu.pl
9 Analityka biznesowa, projektowanie aplikacji business intelligence dr hab. prof. US Jacek Cypryjański 600 874 030 jacek.cypryjanski@usz.edu.pl

 

Lp. Temat współpracy Krótki opis wykonanych prac B&R i innych Osoby zaangażowane (w Wydziału i spoza) Termin – kiedy zostało wykonane
1 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w teorii i praktyce na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego WZP i KSOW (z PROW) Konferencja naukowo-wdrożeniowa z udziałem naukowców i praktyków zajmujących się działalnością na obszarach wiejskich, LGD, producentów produktów regionalnych, władz samorządowych; Efektem była publikacja – 3 tomy monografii. Pracownicy KPSGiESR, ZODR w Barzkowicach, 15-16.11.2010
2 Praktyczne aspekty programu Leader w WZP na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego WZP i KSOW (z PROW) Konferencja międzynarodowa, na której prezentowano wyniki przeprowadzonych badań na temat zamówiony przez UM Pracownicy KPSGiESR oraz UM Kwiecień-maj 2011
3 Współuczestnictwo w projekcie innowacyjnym z zakresu rynku pracy „Dorosłość. Samodzielność. Praca” Współautorstwo „Opisu produktu” i „Strategii wdrażania produktu” oraz warsztaty szkoleniowe dla kadry uczestniczącej w realizacji projektu Projekt realizowany i kierowany przez ZARR SA, w którym B. Kryk uczestniczyła jako ekspert ds. rynku pracy 2012-2014
4 Współuczestnictwo w opracowaniu raportu „Poziom i jakość życia w WZP” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Współautorstwo raportu Projekt realizowany ramach ZPSB, w którym B. Kryk uczestniczyła jako ekspert ds. jakości życia Kwiecień-lipiec 2014
5 Bałtyckie Forum Zdrowia (edycje I-IV) Konferencja z udziałem praktyków  dr hab. prof. US Iga Rudawska Zakład Ekonomiki Ochrony Zdrowia Lata 2009-2012
6 Ekonomika ochrony zdrowia w Niemczech Konferencja dr hab. prof. US Iga Rudawska Zakład Ekonomiki Ochrony Zdrowia Maj 2013
7 Recent Challanges of Health Care Management in Poland Seminarium naukowo-dydaktyczne dr hab. prof. US Iga Rudawska Zakład Ekonomiki Ochrony Zdrowia Styczeń 2014
8 Development of a diagnostic neurorehabilitation platform NeuroCOMP Project naukowy w powiązaniu z biznesem, wdrożenie robota rehabilitacyjnego do działań służby zdrowia dr hab. prof. US Tomasz Bernat Styczeń-czerwiec 2014
 9 Członek Wojewódzkiej Rady ds. Zatrudnienia Wypełnianie obowiązków członka Rady  dr hab. prof. US B. Kryk 2013-2014
 10 Współpraca w zakresie staży studentów w przedsiębiorstwach, współpraca naukowo-biznesowa Opracowywanie programów współpracy, zaangażowanie przedsiębiorstw do współpracy dr hab. prof. US Tomasz Bernat
Dr Jarosław Korpysa
2014-2015 (aktualne)
11 Współpraca w zakresie staży studentów w przedsiębiorstwach, współpraca naukowo-biznesowa Opracowywanie programów współpracy, zaangażowanie przedsiębiorstw do współpracy dr E. Putek-Szeląg, dr S. Gnat 2013-