Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych

ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

tel. 91 444 21 46 | e-mail: katarzyna.czerenkiewicz@usz.edu.pl

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak

  • rynki kapitałowe, finanse behawioralne oraz alternatywne instrumenty finansowania
  • zrównoważone systemy finansowe i modele biznesowe przedsiębiorstw
  • prezentacja wyników badań dotyczących innowacji finansowych i innowacyjnych źródeł finansowania ze szczególnym uwzględnieniem MSP
  • ubezpieczenia
  • finanse zabezpieczenia społecznego  i finansowe aspekty starzenia się społeczeństwa
  • dochody i wydatki gospodarstw domowych, zróżnicowanie płac oraz oszczędności

 

 

 

 

prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak - Kierownik Katedry

Stanowisko  Profesor
Jednostka   Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych
Pokój nr   423
Tel.   91 444 21 98
E-mail   beata.filipiak@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Zainteresowania naukowo-badawcze prof. B.Z.Filipiak ogniskują się na finansach zrównoważonych i modelach biznesowych podmiotów gospodarczych. Ten nurt badawczy obejmuje badania nad zrównoważonymi finansami, czynnikami ESG, stabilnością systemów finansowych (w szczególności systemu publicznego), wpływem czynników ESG na modele biznesowe instytucji i organizacji. Drugi nurt zainteresowań związany jest z finansami publicznymi, analizą ryzyka oraz współpracą sektora publicznego z instytucjami i przedsiębiorstwami.
Publikacje  

dr Waldemar Aspadarec

Stanowisko  Profesor US
Jednostka   Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych
Pokój nr   236
Tel.   91 444 19 54
E-mail   waldemar.aspadarec@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Rynek kapitałowy, rynek finansowy, doradztwo inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, fundusze hedge, instrumenty finansowe, inwestycje alternatywne.
Publikacje  

dr hab. Anna Bera, prof. US

Stanowisko  Profesor US
Jednostka   Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych
Pokój nr   16
Tel.   91 444 19 08
E-mail   anna.bera@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z rozwojem rynku ubezpieczeniowego oraz na problematyce finansowania przedsiębiorstw i projektów UE, a także innowacji i cyfryzacji usług finansowych..
Publikacje  

dr Magdalena Brojakowska-Trząska

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych
Pokój nr   229
Tel.   91 444 19 42
E-mail   magdalena.brojakowska-trzaska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Finansowanie i uwarunkowania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; innowacyjne źródła finansowania przedsiębiorstw; internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw sektora MSP; ubezpieczenia.
Publikacje  

dr Urszula Gierałtowska

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych
Pokój nr   212
Tel.   91 444 19 63
E-mail   urszula.gieraltowska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Wykorzystanie metod ilościowych na rynku kapitałowym, alternatywne instrumenty finansowe, analiza fundamentalna i portfelowa, wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej i metod wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych
Publikacje  

dr Dominika Kordela

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych
Pokój nr   229
Tel.   91 444 19 42
E-mail   dominika.kordela@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Gospodarka finansowa przedsiębiorstw oraz rozwój rynku finansowego, w szczególności rynki alternatywne, finanse alternatywne oraz innowacyjne instrumenty finansowania.
Publikacje  

dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US

Stanowisko  profesor US
Jednostka   Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych
Pokój nr   213
Tel.   91 444 19 62
E-mail   agnieszka.majewska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Zainteresowania naukowe obejmują szeroko pojęte zagadnienia dotyczące rynków finansowych, ze szczególnym naciskiem na analizy prowadzone w odniesieniu do instrumentów rynku kapitałowego. Główny nurt badań związany jest z instrumentami pochodnymi oraz zarządzaniem ryzykiem. Wyróżnić można tutaj następujące kierunki badań: wycenę instrumentów pochodnych, analizę strategii zabezpieczających, identyfikację ryzyka. Duże znaczenie w prowadzonych analizach ma wykorzystanie metod ilościowych. Ostatnio przedmiotem badań jest wykorzystanie instrumentów pochodnych na rynku nieruchomości.
Publikacje  

dr hab. Sebastian Majewski, prof. US

Stanowisko  profesor US
Jednostka   Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych
Pokój nr   405
Tel.   91 444 20 57
E-mail   sebastian.majewski@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Zainteresowania naukowe obejmują szeroko pojęte zagadnienia dotyczące rynków kapitałowych a w szczególności analiz ryzyka i finansów behawioralnych. Ze względu na wcześniejsze wykształcenie kierunkowe ważną rolę w pracach naukowych zajmuje modelowanie ekonometryczne i wykorzystanie metod ilościowych do prowadzenia badań naukowych. Do niedawna w prowadzonych badaniach naukowych zauważalne były rozdzielone dwa nurty: ekonometryczna analiza ryzyka inwestowania w akcje oraz poszukiwanie i identyfikacja czynników behawioralnych w procesach podejmowania decyzji inwestycyjnych. W ostatnich ośmiu latach znacząca większość prac naukowych ukierunkowana jest na zagadnienia związane z ekonomiką i finansami sportu ze szczególnym uwzględnieniem roli czynników behawioralnych w tych procesach, choć nie brakuje również badań nad problemami dotyczącymi zrównoważonego inwestowania.
Publikacje  

dr Natalia Marska-Dzioba

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych
Pokój nr   13
Tel.   91 444 19 71
E-mail   natalia.marska-dzioba@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Finansowanie zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, finansowanie polityki społecznej, ekonomia społeczna, finanse publiczne, finanse Unii Europejskiej, ocena efektywności inwestycji publicznych.
Publikacje  

dr Ireneusz Miciuła

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych
Pokój nr   17
Tel.   91 444 18 02
E-mail   ireneusz.miciula@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Zarządzanie finansami, ocena kondycji finansowej, wycena przedsiębiorstw, efektywność gospodarowania, modelowanie i symulacje procesów gospodarczych, cybernetyka ekonomiczna, mierniki jakości życia, energetyka, systemy wspomagania decyzji, informatyka, prognozowanie, zarządzanie ryzykiem walutowym.
Publikacje  

dr Izabela Nawrolska

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych
Pokój nr   13
Tel.   91 444 19 71
E-mail   izabela.nawrolska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Finanse publiczne, ocena efektywności inwestycji publicznych, finansowanie systemu ochrony zdrowia, finanse zdrowia publicznego – programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób.
Publikacje  

dr Piotr Obidziński

  URLOP
Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych
Pokój nr   232
Tel.   91 444 19 65
E-mail   piotr.obidzinski@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe    
Publikacje  

dr Dariusz Pauch

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych
Pokój nr   16
Tel.   91 444 19 08
E-mail   dariusz.pauch@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Działalność naukową i dydaktyczną koncentruje m.in. na zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem przestępczości gospodarczej na rynkach finansowych w szczególności instrumentów ograniczania ryzyka nadużyć, przestępczości ubezpieczeniowej oraz oszustw podatkowych.
Publikacje  

dr Paweł Stępień

Stanowisko  Adiunkt
Jednostka   Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych
Pokój nr   17
Tel.   91 444 18 02
E-mail   pawel.stepien@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Zarządzanie finansami przedsiębiorstwW ten nurt moich zainteresowań wpisuje się tematyka, którą zajmuję się od początku mojej pracy naukowej, tj. od roku 1997 – zarządzanie płynnością, kapitałem obrotowym czy monitoring finansowy a także modele wypłacalności. Analizy, symulacje czy modelowanie decydują o strategii w zakresie aktywnego zarządzania finansami. Obecnym okresie moje zainteresowania kieruję bardziej w stronę zarządzania ryzykiem finansowym oraz procesami restrukturyzacji.
Publikacje  

prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

Stanowisko  Profesor
Jednostka   Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych
Pokój nr   9
Tel.   91 444 18 23
E-mail   waldemar.tarczynski@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Rynek kapitałowy, zarządzanie ryzykiem, metody ilościowe na rynku kapitałowym, wielowymiarowa analiza porównawcza, analizy ekonomiczno-finansowe w skali makro i mikro, analizy opłacalności projektów inwestycji w papiery wartościowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, metody gry na giełdzie, inżynieria finansowa, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, zarządzanie ryzykiem, metody analizy technicznej na giełdzie papierów wartościowych, metody analizy fundamentalnej na giełdzie papierów wartościowych, metody analizy portfelowej (dywersyfikacja ryzyka) na giełdzie papierów wartościowych, metody wyceny wartości przedsiębiorstwa.
Publikacje  

dr hab. Anna Turczak, prof. US

 

Stanowisko  Profesor US
Jednostka   Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych
Pokój nr   19
Tel.   91 444 19 07
E-mail   anna.turczak@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Aktywność zawodowa, rynek pracy, wynagrodzenia, poziom i jakość życia, nierówności ekonomiczne, dochody i wydatki gospodarstw domowych, oszczędności, spójność społeczna, zrównoważony rozwój, polityka społeczno-gospodarcza, metody ilościowe, edukacja, przedsiębiorczość, finanse przedsiębiorstw.
Publikacje  

prof. dr hab. Magdalena Zioło

Stanowisko  Profesor US
Jednostka   Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych
Pokój nr   210
Tel.   91 444 19 60
E-mail   magdalena.ziolo@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe   Finansowanie rozwoju zrównoważonego, w szczególności: finanse zrównoważone, finanse społecznie odpowiedzialne, zielone finanse, zielone bankowość, zrównoważone rynki finansowe, zrównoważone systemy finansowe, społecznie odpowiedzialne inwestycje, ryzyko ESG, czy blended finance.
Publikacje  
Strona www